Национални съвети

Национален съвет по читалищно дело

Съгласно чл. 5 от Закона за народните читалища към Министерството на културата функционира Национален съвет по читалищно дело. Същият има статут на експертно-консултативен орган. В него участват представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, съюзи на народните читалища, Дирекцията по вероизповеданията, Народната библиотека "Св.

Национален съвет за нематериално културно наследство

Със Заповед на министъра на културата е сформира Национален свет за нематериално културно наследство. Националният съвет по нематериално културно наследство изпълнява следните задачи: - участва   в   разработването   и   обсъждането   на   стратегията   за   опазване  и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор; - разглежда и предлага на

Обществен съвет за културното многообразие

Със Заповед № РД 09-164/16.04.2007 г. на министъра на културата е сформиран Обществен съвет по проблемите на културното многообразие. Общественията съвет е със статут на експертно-кунсултативен орган към министъра на културата и подпомага провеждането на държавната политика за създаване на условия за пълноценна културна интеграция на малцинствените общности в страната Обществен съвет по проблемите на

Съвет по културната интеграция на ромите

Стимулирането на културното многообразие чрез създаване на условия за съхранение и насърчаване културата на малцинствените общности, е приоритет в националната културна политика. В тази връзка в Министерството на културата беше учреден Обществен съвет по проблемите на културната интеграция на ромите в гражданското общество. Неговата основна задача е да обсъжда и анализира важни и актуални въпроси по