Субсидирана численост за 2016 г.

21.12.15

отпечатай новината
54118b0b80006_large_xs.jpg

Със Закона за държавния бюджет за 2016 г., както и в РМС № 276 от 28.04.2015 г., допълнено и изменено с РМС № 859 от 03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели са одобрени средствата от държавния бюджет предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2016 г. Те са в общ размер на 52 951 320.00 лв. Завишението спрямо 2015 г. е с 1 394 063.00 лв. Средствата са разчетени по натурален показател от 7479 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка от 7080.00 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ. Завишаването на субсидираната численост за 2016 г. е в размер на 50 нови субсидирани бройки, посочено в РМС № 276 от 28.04.2015 г., допълнено и изменено с РМС № 859 от 03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

 

Със заповед на министъра на културата - № РД09-15/13.01.2015 г., са приети „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“. Съгласно т. 15 на Правилата, изискуемите документи за кандидатстване от страна на читалищата се подаваха в деловодството на Министерството на културата до 31 август 2015 г. Съгласно заповед на министъра на културата № РД9К-91/12.09.2015 г. комисия прегледа всички постъпили документи. От приетия протокол е видно, че:

- В Министерството на културата са постъпили заявления (по утвърдения образец) от 590 читалища, в които са посочени искания за завишаване на субсидираната численост в размер на 792.9 субсидирани бройки.

- В указания според утвърдените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“ срок – 31 август, заявления са направили 565 читалища. 25 читалища са подали своите заявления след този срок. Заявлението на 1 читалище, получено в указания срок, не е допуснато до разглеждане, поради непълен набор от документи. По този начин комисията подробно е разгледала подадените документи на общо 564 читалища

- Констатирано е, че 95 от подалите заявления читалища са получавали завишаване на субсидираната численост през 2014 г. (43 читалища) и 2015 г. (52 читалища).

- При спазване на предварително обявени критерии комисията е излязла с предложение предвидените за 2016 г. нови 50 субсидирани бройки да бъдат разпределени в 152 читалища в страната.

 

При направата на подбора са спазени следните основни принципи и критерии, заложени и в утвърдените от министъра на културата Правила, посредством които се цели да се постигне стимулиране дейността на народните читалища, с оглед изпълнението на възложените им от държавата културно-просветни задачи.

Основни принципи:

а) подкрепа на читалища с разнообразна дейност, развиващи освен традиционните, така и нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност

б) осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

в) подпомагане на новосъздадени читалища, които в съответствие с изискванията на ЗНЧ са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност

 

Критерии:

а) регионално покритие;

б) дейности, свързани със съхраняване на културното наследство на страната;

в) подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал;

г) поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;

д) осъществяване на образователни и културни дейности с деца и младежи;

е) осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;

ж) осъществяване на дейности за интеграция на хора с увреждания;

з) подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и     самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

и) защита и насърчаване на културното многообразие;

й) развитие на селските райони, чрез читалищна дейност за повишаване на   възможностите за достъп и участие в културния живот.

 

Допълнителни критерии:

а) към датата на кандидатстване за съответното читалище да е попълнена надлежно годишната информационна карта, която се съхранява в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата;

б) участие в Национални програми, като: „Живи човешки съкровища – България“,  „Глобални библиотеки – България“ и др.

в) завишаване на субсидираната численост в предходните две години.

 

След утвърждаване на субсидираната численост по общини, разпределянето на средствата в общините се извършва съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища. В своята работа комисиите следва да се съобразят с указанията дадени от страна на Министерството на културата през м. януари 2015 г., които са изпратени до всички общини и са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата и на интернет страницата на информационния сайт „Читалища“. Същите са разработени в съответствие с изискванията посочени в чл.22, ал.1 от ЗНЧ.