ОБНОВЕНО! Разяснения във връзка с конкурсната сесия за целева финансова подкрепа

17.04.14

отпечатай новината
images_xs.jpg

Постъпили въпроси по направление "Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства":

Въпрос: В проектните фишове за ремонтни дейности и Техника няма точка за обосновка, както във фиша за Художествено творческа дейност. И в двата от т. IV се преминава на т. VI. Това техническа грешка или пропуск е?

Отговор: Допусната е техническа грешка в номерирането. При фиша свързан с частични ремонтни дейности се прилага КСС, от което е видно какво точно се ремонтира и е обект на интервенция. От предложената ценова оферта е видно дали има закупуване е обновяване на интериор. Препоръчително е да се приложи и като отделен документ обяснение на нуждата от ремонта или новото оборудване, но това е с препоръчителен характар.

 

1.Съфинансирането от страна на кандидатстващото читалище задължително ли е или препоръчително?

Отговор: Не, не е задължително. Препоръчително е да има такова съфинансиране, наличието на което показва и ангажираността на съответното читалище или община по посока решаване на проблеми свързани с нуждата от ремонтни дейности.

 

2.Количествено-стойностната сметка от кого да бъде изготвена - специализирана фирма или отдел УТЕОС на общинска администрация?

Отговор: По преценка на кандидата. Препоръчително е да бъде одобрена и от съответната община, предвид и обстоятелството, че все пак се извършва интервенция с ремонтни дейности върху сграда, която е и общинска собственост. Читалищата, които са собственици на своите сгради може да възложат тази дейност и на фирма по техен избор.

 

3.Количествено-стойностната сметка с ДДС ли да бъде или без ДДС?

Отговор: Предвид размера и вида на планираните дейности, то сумите са с ДДС.

 

4.Ако читалището кандидатства за оборудване с библиотечни стелажи например или други мебели за обзавеждане, ценовата оферта може ли да бъде изтеглена от каталог в Интернет или трябва да бъде от фирмен/друг магазин със съответния подпис, печат и изходящ номер?

Отговор: По преценка на кандидата. Необходимо е след това, при изпълнението на проекта, да бъде съблюдавана и офертата при кандидатстване.

 

Постъпили въпроси по направление "Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд“:

1.Има ли задължително процентно съотношение на българската и чуждестранната литература?

Отговор: В настоящите проекти няма като задължителен елемент подобен тип изискване.

 

2.Абонаментът за периодични издания за коя календарна година може да бъде - частичен за текущата или за следващата 2015 година?

Отговор: Може да бъде за текущата, както и за предстоящата календарна година.

 

3.Ако читалището кандидатства за честване на юбилей, може ли парите да се предвидят за покани, афиши и грамоти за самодейци за юбилея, книжка за историята и дейността на читалището, заснемане на филм за юбилейните тържества?

Отговор: Подпомага се дейността на читалищата, по отношение развитието на техните основни функции.

 

4.Ако читалището кандидатства например за носии за колектив и закупуване на музикални инструменти, ценовата оферта до 20 000лв. ли да бъде или до 15 000лв. т.е. ако не кандидатства за книги на стойност до 5 000лв. губят ли тези пари?

Отговор: В изискванията е посочено, че по направление "художествено-творческа дейност..." максималната сума, с която проектът може да се подкрепи е до 20 000 лв., в т.ч. до 5000 лв. за попълване на библиотечния фонд. Това показва, че сумата за дейност, извън библиотечната е в размер максимално до 15 000 лв.

 

Допълнително зададени въпроси:

1. В Чл. 12. е посочено, че "Народните читалища, които не са получили целево финансиране на първата конкурсна сесия имат право да участват с ново проектно предложение на втората конкурсна сесия." Въпросът ми е за други дейности ли да се кандидатства или може проектът от първата сесия да се коригира така, че да отговаря на изискванията и да се кандидатства отново със същите  дейности?

Отговор: При обявяването на втора конкурсна сесия се подава ново проектно предложение

 

Уточнения:

1. В чл. 18, т.3 на Правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. е записано необходимостта от „Подкрепящо писмо“ от страна на кмета на съответната община. В същото време в проектните фишове то е отбелязано като „Придружително писмо“. Необходимо е да се вземе под внимание указанията дадени в Правилата, като писмото съответно е „Подкрепящо“.

Писмото се изготвя в свободен текст от всяка община.

Нужното писмо за подкрепа от страна на регионалните библиотеки – чл. 18, т.4 на Правилата,  е със свободен текст.

 

2. Съобразно чл.7, ал.1 от Правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. експертната комисия, която ще оценява проектните предложения, прилага следните критерии:

-              съответствие на проекта с целите и приоритетите на конкурсната сесия;

-              съдържание на проекта;

-              практическа приложимост и ефективност;

-              икономическа обоснованост на предлагания бюджет.

Комисията има право да приема и допълнителни критерии за оценка на проектните предложения.