Информационен регистър на културните организации

07.03.08

отпечатай новината
НАРЕДБА № Н-1 от 14 март 2007 г.  за информационния регистър на културните организации

Издадена от Министерството културата
Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., попр. ДВ. бр.28 от 3 Април 2007г.