Анализ за състоянието на читалищата в обл. Русе-2007 г.

03.02.08

отпечатай новината
2008-02-17

На територията на Област Русе работят 88 читалища – 16 от тях са регистрирани в 9 -те града на областта, а останалите  72  читалища са в селата.  Всички към 31.12.2007 г. имат извършена регистрация, съгласно ЗНЧ и са вписани в регистъра на МК. Към регистъра се числят две неработещи читалища, които не се финансират от държавната субсидия и на които предстои отписване от фирменото отделение на РОС. 
Съгл.ЗНЧ чл.22 и 23 се извършва финансирането им с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за  бройки субсидирана численост,  чиято бройка  за Област Русе е непроменена -169. Механизмът за разпределението й се спазва в повечето общини  на територията на областта. Като принципът почти повсеместно е на една субсидирана бройка субсидия в размер на утвърдения държавен стандарт.
80 от читалищата от Русенски  регион  се помещават в сгради или помещения общинска публична собственост, съгл. ЗНЧ –ПЗР & 3.т.1 и имат предоставен акт-документ от Общинските съвети за безвъзмездно ползване. На този етап само 2 читалища имат сключен договор с Общините за безвъзмездно отстъпване право на ползване. 1 читалище /”А.Кънчев”-Русе/ притежава собствена сграда – паметник на културата с местно значение  и нотариален акт за нея. 8 читалища се помещават в сгради предоставени от местните кметства,кооперации. Общата заета площ е 43586 кв.м. Повечето читалища притежават салони за концерти и спектакли средно с по 200 зрителски места. Само 5 от тях биха могли да се ползват през зимния период. 
Управлението и стопанисването на огромните сгради за публичен достъп създава постоянни затруднения за читалищните ръководства. В над 70 читалища основен или капиталов ремонт не е извършван от 60-те години насам. Положителна тенденция е, че в последните години читалищата, които се помещават в едни най-представителните сгради, особено в малките населени места, са обект на основни ремонти в резултат на реализирани проекти с държавно и европейско финансиране и публично-частно партньорство. По-голямата част от финансовите източници са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Проект „Красива България”, програма за малки демонстрационни проекти и в последните години допълваща целева държавна субсидия и неголям дял общинска субсидия. През 2007г. проекти за извършване на ремонтни и възстановителни дейности в читалищата са общо 40 и са подсигурени от допълващата целева държавна субсидия – Русе- 16; Борово – 6; Бяла – 5; Вятово – 1; Иваново – 2; Две Могили – 2; Ценово – 4; Сливо поле – 4. Бройката показва, че все още има читалища, които поради неизаинтересованост и немърливост не кандидатстват за финансиране пред МК.   Благоприятна възможност е поетапното газифициране на градските читалища с държавно и общинско дофинансиране.
Съгласно ЗНЧ –ПЗР &4 и 5 читалищата си възстановяват собствеността или им се предоставят за ползване земеделски земи от общинския поземлен фонд, ако има такъв. Към момента 68 читалища притежават /в различна площ/ земеделски земи, 20 нямат такива. Нееднократно е поставян въпросът с оземляването на 6 - градски читалища в Община Русе. Проблемът все още остава нерешен.
88 читалища притежават общо 51 кюмпютри, 8 от читалищните библиотеки са оборудвани със специализиран софтуеър за библиотечно обслужване. През 2007г. в още две библиотеки бе въведено автоматизирано библиотечно обслужване.
 
Субсидираната численост за читалищната дейност в областта е 169 бройки, с която се подсигурява базовото съществуване на тези културни институти. Все още читалищата разчитат единствено на делегираната държавна субсидия, като общините почти изцяло са свели до минимум своя финансов ангажимент. Липсват и  общински програми за развитие на културата и фондове за финансиране в съставните общини.
Основната дейност на читалището е библиотечната. Промяната в социално-политическата система, икономическата несигурност, масовото и бързо навлизане на нови технологии, нереформираната образователна система се отразиха негативно върху традициите за четене, характеризиращи българската образователна култура през социализма. Напоследък се отбелязва повишен интерес към четенето, което амбицира читалищните библиотеки да се включват в проекти за попълване на библиотечните фондове.  Такъв и бе и проектът на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”, в който участваха общо 13 читалища, както следва: Община Русе – 8, Ценово – 2, Сливо поле – 2; Борово- 1. 
Наред с библиотечната дейност основен дял в читалищната дейност заема и културно-художествената дейност, но тя все още тя остава еднообразна. Залага се на общоприетите традиционни форми и бавно се адпатира към все по-взискателните вкусове на потребителите на културни продукти.  Броят на постоянно-действащи художествени любителски колективи към читалищата в областта е 187. Все още малко и неразработени са клубните форми, чийто брой в цялата област е минимален - 55.  През 2007 г. има назначени 5-ма художествени ръководители, което сериозно снижава нивото на творческата дейност.  Като цяло тази дейност се възприема като безплатна и широкодостъпна, като читалищата все още нямат достатъчно умения да я предоставят на публиката на реалната и стойност.  
Таблица: Количествени показатели за състоянието и дейността на читалищата по общини в Област Русе
Община
Бр. читалища
Библ. фонд
Бр. читатели
Авт. библиотека
Бр. компютри
Интернет
Худ.
състави
Школи/
клубове
Ремонти
Реализирани проекти
Борово
7
78547
1 400
1
6
1
13
3
6
2
Бяла
10
107375
1 526
0
1
1
12
10
5
0
Ветово
7
84990
1 571
0
2
1
12
2
1
0
Две могили
11
84909
1 476
1
1
1
11
4
2
0
Иваново
13
133336
2 663
0
4
1
31
6
2
2
Русе
20
332016
10 411
5
26
10
65
27
16
14
Сливо поле
11
94540
2905
0
3
2
26
1
4
2
Ценово
9
61 418
1 439
1
8
1
17
6
4
3
Общо:
88
977131
23 391
8
51
18
187
59
40
23
Читалищата в селата и малките общини имат основен дял в културния живот на местната общност. Тенденцията е да се укрепи партньорството между читалищните и общинските екипи с цел повишаване мащаба и интереса към културните прояви. Читалищата в Две Могили, Ценово, Иваново, Ветово, Щръклево, Николово през 2007г. бяха инициатори на конкурси, фестивали и др. културни прояви с местно и регионално значение.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук