Анализ за състоянието на читалищата в обл. Ловеч -2007 г.

03.02.08

отпечатай новината
Анализ за състоянието на читалищата в обл. Ловеч -2007 г.
2008-02-08

На територията на на Област Ловеч има 106 читалища вписани в съдебния регистър и в регистъра на Народните читалища в Министерството на културата.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
СИЛНИ СТРАНИ

ПРОБЛЕМИ

- Уникална по своята същност, начин на управление и финансиране институция
- Наличие на нормативна база – статута на читалищата е защитен от закона за народните читалища
- Наличие на материална база – на читалищата безвъзмездно е предоставена за ползване сграда – общинска или държавна собственост, ако читалището няма собствена такава
- Развита библиотечна дейност
- Развита и развиваща се художествена самодейност – театрални групи, певчески групи и др.
- Дейността на читалищата е насочена към развитие на гражданското общество – запазване на обичаите и традициите на българския народ
- Осигурена е държавна субсидия за читалищата
- Читалищата имат възможност да развиват културно – просветна дейност с подрастващите
- В процеса на работа повечето читалища имат за цел съхраняване на автентичния фолклор
- Добре развита координация между институциите – (Общини, НПО, училища и др.)
- Процес на квалификация на читалищните работници
- Голяма част от читалищата успяха да обновят библиотечните си фондове
- Липса на гъвкавост на читалищата, за да посрещнат нуждите на гражданското общество – читалищата основно се насочват към съхраняване и опазване на автентичния фолклор, без да осъзнават възможностите и другите основни цели по чл.3, ал.1, т.1,2,3 от ЗНЧ
- не добра материално – техническа база
ü      Необходимост от основен ремонт на сградите
ü      Недостатъчно или липса на компютри и интернет – връзка в читалищата
ü      Липсват счетоводни програми и библиотечни продукти
ü      Неработещи салони през есенно – зимния сезон
- Липса на достатъчно и разнообразни културни продукти
- Недостатъчно използване на природните дадености по места
- Не добро познаване на нормативната уредба и Закона за Народните Читалища
- Липса на заинтересованост на Читалищните Настоятелства от дейността на Читалищата по места
- Необходимост от проучване на нуждите на населението по места, за да се избегне хаотичното изготвяне на проекти.
- Липса на мотивация за търсене на допълнителни източници на финансиране
Препоръки:
- Професионализиране дейността на читалищата
- Търсене на допълнителни източници на финансиране / по – голяма част от читалищата никога не са изготвяли проекти/
- Повишаване на изискването относно образованието при избор на читалищни секретари
- Сътрудничество и партньорство на читалищата както на общинско, така и на между общинско ниво
- Търсене на активно партньорство и сътрудничество с други НПО
- Добро познаване на нормативната уредба и Закона за Народните Читалища
- Активно включване в сесиите за допълваща целева субсидия на Министерството на Културата и Програмата за обновяване на библиотечния фонд.
- Много задълбочено проучване на нуждите на населението по места с цел да бъде избегнато хаотичното кандидатстване с проекти, а усилията да се насочат към проекти, които ще отговарят най – добре на нуждите на населението.
- Пълноценно използване на природните дадености по  места

 


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук