Анализ за състоянието на читалищата в обл. Благоевград

03.02.08

отпечатай новината
Анализ за състоянието на читалищата в обл. Благоевград
2008-02-05

На територията на област Благоевград съдебно регистрираните читалища са 119. Ново регистрирано е само читалище “Петър Берон”, с.Лебница –община Сандански. Всички читалища имат и регистрация в Министерство на културата.
 Като най – характерна черта от читалищната дейност в област Благоевград може да се посочи развитата художествена самодейност. Самодейните групи от Банско, Разлог, Добринище, Белица, Петрич, ансамбъл ”Неврокоп”- Гоце Делчев, китаро-мандолинен оркестър”Пирински звуци”, хор “Ален мак” Благоевград,  са добили популярност не само на регионално, но и национално ниво.
 По – характерни фестивали и събори организирани с участие на читалищни състави за област Благоевград са: събора “Пирин пее”, “Малешево пее и танцува” с. Микрево, “Между три планини”-   гр. Банско, фестивал на Мъжките групи – гр. Разлог, “С песните на сестри Бисерови”- гр. Сандански, “Македония фолк”/”Чеверме фест”/ -гр.Благоевград, “Златен кестен”-гр.Петрич, “Южен гердан”, гр.Петрич, фестивал на Сурвакарски кукерски игри- гр.Симитли.
 През изтеклата 2007г. за област Благоевград читалища работили по проекти са :   спечелили субсидии по   проекта : “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”  - читалищата в гр.Благоевград, гр. Симитли, гр.Сандански , с.Баничан .  “Дневен център за възрастни хора в кв. Ораново” разработен съвместно между читалище “Климент Охридски” гр.Симитли, община Симитли  и сдружение “Знание”.Проект ”Читалищата –информационни посредници в селските райони” – читалище”Братя Миладинови”   с. Микрево. “Насърчаване на дейността за устойчиво развитие през граница с Република Гърция – читалище “Изгрев”, с.Баничан. Читалище “ Н.Вапцаров “ Благоевград през изтеклата 2007г. е спечелило следните проекти: програма “Мобилност” – проект “С перо и струна поздравяваме Европа” за участие на китаро-мандолинен оркестър “Пирински звуци” в международен конкурс на мандолинните оркестри  през месец март 2008г. в гр. Дюрен – Германия, финансова подкрепа в областта на любителското творчество – 75 години китаро-мандолинен оркестър. Читалище “Г.Тодоров”, гр.Белица   чрез проект съвместно с национален парк “Рила” печели международния сертификат на Pan Parks на центъра за “Туристическа дейност” за качество на туристически услуги.Читалище “Искра” , гр. Гърмен е партньор на Община Гърмен по проек “Нови алтернативи за поминък за общините Гърмен и Босилово чрез развитие на устойчив туризъм и трансгранично сътрудничество” и проект “Изграждане на читалищен капацитет в Община Гърмен”. През 2007г. над половината от читалищата в областта са спечелили допълнителна целева субсидия от Министерство на културата. 
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
1. Външна среда
- икономически развит регион
- културно – етническо разнообразие
- от общински бюджет средства получават читалищата от общините: Петрич, Сандански, Разлог, Якоруда, Симитли, Гърмен, Гоце Делчев
- добро сътрудничество с общинска администрация
- над половината от читалищата печелят допълнителна целева субсидия от Министерство на културата
-          бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност
-          не достатъчно добро сътрудничество, непознаване възможностите за сътрудничество с НПО
2. Вътрешна среда
- спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия
- почти всички читалища имат назначен секретар на щат, ½ щат или хонорован представител, които се грижи за читалищната дейност
- добре разпределена читалищна мрежа
- повечето от читалищата в региона са членове на Съюза на народните читалища а 1/3 от тях и на Фондация за развитие читалища
-          читалище”Орфей”-с.Бунцево/община Якоруда/, читалището в с.Кромидово-община Петрич, читалище “Дъга “община Петрич остават без щат или човек ангажиран на хонорар
-          читалищата в с.Блатска, с.Беслен, с.Тешово, с. Нова Ловча, с.Илинден и с.Садово всички от община Хаджидимово за поредна година остават затворени, въпреки че притежават сгради и библиотечен фонд
3. Кадров ресурс
- хората работещи в читалищата от област Благоевград притежават дългогодишен трудов стаж в сферата на читалищната дейност
- посещение на семинари и други обучителни форми
- придобити умения за разработване и печелене на проекти от секретарите на общинските читалища
-          читалищните секретари в по-малко населените места не проявяват достатъчно активност при търсене и разработване на проекти
-          липса на добри мениджъри   
-          липса на интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност
   4. Материална база
- близо 80 % от читалищата притежават собствена сграда
- наличие на компютри, принтери и интернет във всички общински читалища
- наличие на библиотеки във всички читалища
- работа по програми и печелене на субсидии за  подновяване на библиотечния фонд
- модерни библиотеки снабдени с библиотечен софтуер в общинските читалища на :Благоевград, Разлог, Банско, Петрич, Гоце Делчев, Струмяни, Гърмен
- декларирани приходи от наеми
-          състоянието на читалищните сгради не е в достатъчно добро състояние
-          липса на компютри и дори телефони в читалищата от малките населени места
 5. Художествена самодейност
- регион с изключително богата художествена самодейност
- богат културен календар
- участие в събори, фестивали и печелене на призове както на регионално, така и на национално ниво
-
-          недостиг на квалифицирани преподаватели
-          липса на средства за закупуване на музикални инструменти и костюми за самодейците
Препоръки:
1 . Организиране на курсове за библиотекари.
2. Търсене на нови форми на читалищната дейност.
3. Да се потърси вариант за по- устойчиво обучение на читалищните работници по организационно-правна среда на читалищата.
4. Търсене на допълнителни източници на финансиране чрез донорски програми, проекти, неправителствени организации и др.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук