Анализ за състоянието на читалищата в обл. Смолян-2007 г.

24.01.08

отпечатай новината
2008-01-23

Читалищата  в област Смолян са водещи културни институции и защитават своя образ на обществен културен център. Те  единственни съхраняват, популяризират и предават ценностите на нематериалното културно наследство на Родопите. Читалищата са нашата “визитна картичка “ към ЕС. През 2007 г. читалищата от област Смолян, станаха носители на собственна  единица към БАН с архивен фонд - ”Област Смолян” .
Ръководството и колегията на Института за фолклор връчи 42 благодарствени писма на читалищата, за съществен принос към Национален център за нематериално културно наследство, за богатия архивен фонд, издирен и съхранен от читалищата.
В област Смолян  читалищата разширяват културните си европараметри, като се ориентират  в търсене на нови отговарящи на времето реализации. Откроява се доброто партниране с местните власти. Забелязват се тенденции за самостоятелно решаване на повечето финансови проблеми с активиране ангажираността на читалищните настоятелства.Обогати се междучиталищния обмен и контакти за популяризиране на добри практики. Участие в етно-фестивали. Стартират мероприятия свързани с членството ни в Европейския съюз.
През 2007 г. читалищните дейци участваха активно в организираните от РЕКИЦ«Читалища» обучителни семинарии, работни срещи, форуми и др. съвременни форми, съдействащи за повишаване  квалификацията на кадрите като:
- Втора Информационна среща на тема "Споделяне на добри модели и практики". Срещата се организира в рамките на националната информационна кампания "Панорама на читалищни идеи", съвместна инициатива на Министерството на културата и Фондация за развитие "Читалища", подкрепена партньорски и финансово от Програмата на ООН за развитие и способства за надграждане на читалищните дейности Организиран от РЕКИЦ”Читалища”
- Форум «Моята идея за Европейска  читалищна дейност»- Организиран от РЕКИЦ”Читалища”
- „Паритетна Европейска квалификация на  жените при управление на  институция”- Организиран от РЕКИЦ”Читалища”
- Форум на тема: „Ценностите на нематериалното културно наследство на Обединена Европа – духовен потенциал за реализация на младото поколение”, като съпътстващо мероприятие на
- „ХV  Международни, младежки фолклорни “Орфееви празници” – Смолян – 2007г.- организиран от РЕКИЦ”Читалища”
- 22-29 11. 2007г. се проведе семинар на тема:
”Нови параметри в читалищната дейност” Регионален семинар с председатели и секретари на читалищата и  представители на местната власт за подобряване квалификацията на работещите в читалищата съобразена със съвременните тенденции и приоритети на развитие на българското читалище. 
- Създаване на добре работещи механизми за партньорство с местните  власти.
-Запознаване с „Европейските фондове възможности и предизвикателства„ - ориентиране при реализиране на проекти.
Цел:
- Подобряване квалификацията на работещите в читалищата съобразена със съвременните тенденции и приоритети на развитие на българското читалище. 
- Създаване на добре работещи механизми за партньорство с местните  власти.
- Запознаване с „Европейските фондове възможности и предизвикателства” - ориентиране при реализиране на проекти.
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
-Развита художествена самодейност.
 -Участия и организиране на  национални  и международни културни събития
- Читалищата-дом за децата в свободното време
-  Участия в организираните от  РЕКИЦ  „Читалища” дейности
- Максимално присъствие и  представяне на всички Читалища в «Орфееви празници-2007 ;
-Сътрудничество и координация с местните власти и с други културни институции.
-Водещи културни институции в малките населени места и защитават своя образ на обществен културен център.
-Читалищата  единствени съхраняват, популяризират и предават ценостите на нематериалното културно наследство
-Голям библиотечен фон.
-Наличие на субсидии и допълнително финансиране от МК, активно включване в пъра и втора допълваща субсидия , инициирано от МК
-Участие в обновяване на библиотечния фонд по програми на МК.
-Съхранено богато културно-историчиско наследство.
-Читалищата са нашата “визитна картичка “ към ЕС
- Работи се за приемственост на поколенията и привличане на младото поколение.
 -Не се използват пълноценно възможностите на   пазарните ниши, 
-Не достатъчно разгръщане на ресурсните възможности за  мотивация  на млади хора да участват, като менажери на читалищата.
-Силна зависимост от външно финансиране.
- Недостатъчна наличност   на съвременни технологии .
-Сграден фонд нуждаещ се от по-добро стопанисване.
-Не са разгърнати ресурсните възможности за достъп до финансови средства, чрез работа по проекти.
- Не е обновена дейноста с въвеждане на съвременни и не реализирани досега дейности/езикови школи.
-Слабо участие  в обявената сессия на МК в подкрепа на Любителското творчество.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук