Анализ за състоянието на читалищата в обл. Монтана - 2007

21.01.08

отпечатай новината
2008-01-21

Анализ на састоянието на читалищата в област Монтана
В област Монтана има 100 регистрирани читалища /В областта има общо 130 селища./
Водещите общини са – Монтана, Лом, Бойчиновци и Медковец, като разгърната читалищна мрежа и брой работещи читалища с разнообразна дейност в областта на изкуствата.
Финансирането е изключително от държавния бюджет, но се допълва от членски внос, културна дейност, наеми и такси.Само малка част от тях са кандидатствали и реализирали проекти – Монтана, Лом, Бойчиновци, Вършец, Берковица, Смоляновци, Мокреш, Чипровци. За съжаление констатира се незаинтересованост от страна на читалищните настоятелства за разработване на проекти и финансирането им от структурните фондове и други донорски организации.
Необходимо е читалищните настоятелства да проявят по-голяма гъвкавост и привличане на хората в читалищата, като се използват атрактивни дейности, които да допринесат за участие на нови членове, както в читалището така и за неговите колективи, като по този начин ще се възроди уникалният храм на културата – Читалището.
Основният проблем със сградния фонд на повечето от читалищата в област Монтана са покривните конструкции и освежаване на фасадата и вътрешната част.
Финансирането на допълнителни дейности също е много важен елемент от работата на настоятелствата и не е решен успешно на територията на областта. Липсват също средства за освежаване на библиотечния фонд – основна дейност на читалищата.
Читалището има своето място и роля, дори и в най малката административна единица, но ако няма разбирането от държавната и местна власт неговото функциониране е чувствително застрашено, поради това е необходим по-задълбочен диалог между държавните и местни институции и читалищните настоятелства за бързото и ефективно решаване на читалищните проблеми.
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
-  Читалищата са в добри взаимоотношения с местната власт и срещат разбиране на проблемите си;
- Юридическа самостоятелност;
- Финансирането е изключително от държавния бюджет, като читалищата го допълват от чл.внос, дарения, изяви на съставите, наеми и такси
- Добра мениджърска работа на читалищните работници;
- Осигурена допълнителна квалификация
на читалищните секретари
- Добра библиотечна дейност;
- Регулярно попълване на библиотечния фонд чрез закупуване и дарения;
- Много добре развита художествена самодейност;
- Общото състояние на сградния фонд е  добро, обновен и поддържан
- Активно участие на младите хора в дейността на читалището;
- Уастие във фолклорни събори и фестивали;
- Активен културен календар;
- Изградена местна читалищна мрежа на територията на община Берковица
 / съвместно организиране на творчески срещи, сценични изяви и празници/. Регулярни срещи на читалищата от района
- Извършени частични ремонти
- Добро сценично оборудване
- Интересен фолклор

- Известно забавяне на субсидията от някой общини;
- Проблеми при разпределянето на субсидията;
- Липса на постоянни спонсори;

- Застаряващо население; 
- Голяма миграция;

- Липса на достатъчна компютърна техника;
- Липса на Интернет връзка в 92 % от читалищата;
- Отраничаване на дейността  в    традиционните форми
- Недостатчно познаване и прилагане на нормативната уредба;
- Нерегулярно провеждане на годишно отчетни събрания;
- Малък брой на читалищните членове
- Недостатъчно разработване на проекти от местно и национално ниво/ основно по проекти  работят читалищата в общинските центрове/;
 - Неритмично събиране на членски внос;


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук