Сесия за подкрепа на любителското творчество

16.10.07

отпечатай новината
2007-10-15
На основание чл.14,ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и Заповед № 09-645/12.10.2007.
Министерство на културата
ОБЯВЯВА КОНКУРСНА СЕСИЯ
за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество
В конкурса могат да участват всички юридически лица, които участват в процеса на развитие на любителското творчество, чрез защита на проекти, съгласно утвърдените от Министъра на културата Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество.
В сесията могат да кандидатстват проекти, които са свързани с всички области на любителското творчество – традиционни и съвременни, авторски и изпълнителски постижения, с колективни или индивидуални участници.
Приоритетно се подпомагат проекти свързани с:
1.     Представяне на постижения на любителското творчество за 2007 г.;
2.     Организиране и провеждане на изяви на любителското творчество във връзка с Коледните и Новогодишни празници.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет­сайта на Министерството на културата - 
www.mc.govemment.bg , както и от информационния сайт за читалищата - http://chitalishta.mc.govemment.bg
 Документите, необходими за участие в сесията, са:
1.  Формуляр за кандидатстване /по образец/
2.  Задължителните приложения, посочени във формуляра
3.  Декларация за 50% съфинансиране от страна на кандидатстващите
Общата сума за финансиране на проекти по тази сесия е 30 000  лв.
Крайният срок за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.

Приложение към Заповед № РД 09-646/12.10.2007 г.

 
ПРАВИЛА
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ОБЛАСТТА
НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО
 
Чл. l. Тези правила определят начина за участие в сесия от целевата програма на Министерството на културата за подкрепа на дейности в областта на любителското творчество.
Чл. 2. Участието в сесията е на конкурсен принцип за проекти, които са включени в Националния културен календар, както и за значими прояви, съобразени с приоритетите за развитие на любителското творчество. 
Чл. 3. Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат всички юридически лица, които участват в процеса на развитие на любителското творчество.
Чл.4. В сесията могат да кандидатстват проекти, които са свързани с:                                                       
          - всички области на любителското творчество – традиционни и съвременни, авторски и изпълнителски постижения, с колективни или индивидуални участници;
           - представяне на постижения на любителското творчество за съответната година;
           - организиране и провеждане на изяви на любителското творчество във връзка с Коледните и новогодишните празници.
Чл. 5. Кандидатстващите не могат да участват в сесията с повече от един проект.
Чл. 6. Проектите се изготвят  по формуляр, съгласно Приложение №1.
Чл. 7. Министерството на културата подкрепя финансово 50% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата организация е длъжна да осигури останалите 50 % от други приходоизточници.
Чл. 8. Общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка от 500 лв. и по-голяма от 2000 лв..
Чл. 9.  Сесията се обявява със заповед на министъра на културата, оповестява се в сайта на Министерството и се публикува в един национален всекидневник.
Чл. l0.(l)  Проектите се подават лично или по пощата в деловодството на Министерството на културата в едномесечен срок от обявяването на конкурсната сесия. В случай, че подаването на документите е по пощата, то важи пощенското клеймо.
(2) Дейността по организацията на сесията и приемането на проектите се осъществява от дирекция "Регионални културни дейности" на Министерството на културата.
Чл. 11. Проектите се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на културата, в която участват и експерти от дирекция "Регионални културни дейности" на Министерството на културата.
Чл. 12. Решенията на комисията се оформят с протокол, който съдържа одобрените проекти, тяхната обща стойност и размера на финансовата подкрепа от Министерството на културата.
Чл. 13. Въз основа на решенията на комисията по чл.12, министърът на културата издава заповед, с която определя спечелилите конкурса проекти и размера на финансовата подкрепа от Министерството на културата.
Чл.14. Въз основа на заповедта по чл. 13, министърът на културата сключва договори за отпускането на финансова подкрепа.
Чл.15. Изпълнението на договорите се контролира от директора на дирекция "Регионални културни дейности" на Министерството на културата, съгласно условията и сроковете, посочени в тях.
Чл. 16.(1) След приключване, всеки проект се отчита финансово в счетоводството на Министерството на културата, съгласно условията и сроковете посочени в договора.
(2)  Към финансовия отчет се прилагат заверени копия на всички оригинални документи за направените разходи по целия проект.
(3) В рекламните материали /афиши, обяви, покани и др./ се изписва или обявява, че проявата се реализира с подкрепата на Министерството на културата.
        
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилата се издават на основание чл.14,ал.2,т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.5, ал.1,т.19 от Устройствения правилник на Министерството на културата.
  
Министър:        / п /
Проф. Стефан Данаилов


От тук можете да изтеглите: 
- Формуляр за кандидатстване