Информационна карта на читалище

02.02.17

отпечатай новината
Информационна карта на читалище

Указание за попълване на Информационната карта

от всяко едно читалище

 

 

1. Информационната карта е част от Публичния регистър на народните читалища и е за съответната година на попълване. Същата се подава в електронен вид и на хартиен носител най-късно до 31 март. /* За 2017 г. крайната датата на подаване е 30 април/

 

 2. Подаването на информационната карта се осъществява първоначално онлайн, посредством информационния сайт на народните читалище - www.chitalishta.com. След одобряването на попълнената и изпратена вече електронно информационна карта и след получаване на известие за това, съдържащо одобрена карта, същата се изпраща подписана и подпечатана в Министерството на културата.

 


3. Всяко едно читалище самостоятелно попълва и подава информационна карта за съответната година, като за целта получава съответни достъп до онлайн системата за подаване на информационна карта.

 


4. Онлайн достъп се получава на вече подаден от читалището и вписан в публичния регистър електронен адрес. По електронната поща читалището получава имейл с посочен в него персонален линк, който при отварянето води до съответната карта.  /* Линкът е строго индивидуален за всяко едно читалище и не може да се ползва от друго/

 


5. Попълването на информационната карта се осъществява само след предварително извършено вписване в Публичния регистър на народните читалища и издадено удостоверение, което е в съответствие с разработените „Правила за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения”. Част от публичния регистър е и персонален имейл на съответното читалище. При промяна на електронната поща това бива отразено в публичния регистър, като за целта читалището е длъжно да информира съответния РЕКИЦ.

 


6. След получаването на линк, в онлайн режим, се попълват посочените данни. Всички те следва да бъдат точно отразени, като попълващият носи отговорност за верността им. /За попълването на картата се запознайте с подробно разписаните указания/.

 


7. Задължителни за попълване са всички полета в информационната карта, без тези които се попълват служебно и са част от раздел I. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. При наличие на такива информационната карта ще бъде връщана за корекция. Обърнете внимание, че в картата има както текстови полета, така и такива, в които се попълват количествени стойности /брой, лв. и др./. Там където е нужно да бъде цифров показател се нанасят само цифри, а не друг вид знаци. При нужда се попълва с думи – няма, или с цифри – 0.

 


8. В информационната карта, под формата на прикачен файл, задължително се поставят в един общ файл, който е препоръчително да бъде в PDF формат /възможно е форматът да бъде и в doc или docx/ – Актуален устав на читалището; Отчет на читалището за годината предхождаща подадената информационна карта; Програма и план за работа на читалището през съответната година; Списъчен състав на Настоятелството и Проверителната комисия. /В списъците с имената на настоятелите или на членовете на проверителната комисия, не се посочват други данни, извън техните имена и позиция в съответния орган/.

 


9. В информационната карта, под формата на прикачени файлове, се поставят снимки на читалищната сграда и други по Ваша преценка, но не повече от три снимки в общ размер до 5 MB.

 

 

10. В края на информационната карта, непосредствено преди мястото за прикачване на файлове, е разположено поле, под формата на “Забележка”, в което можете да посочите ако искате нещо да бъде пояснено, но не сте намерили поле, в което да го отразите.

 

 

11. След като попълните информационната карта натискате бутона “Запомни”, посредством който същата се изпраща за преглеждане и последващо одобрение. Ако е нужно да направите някаква корекция или се прецени, че данните не са пълни, то ще Ви бъде върнато съобщение с конкретни указания.

 

 

12. При напълно одобрение на подадената от Вас информационна карта на регистрирания електронен адрес ще получите съобщение, съдържащо линк към одобрения файл, който следва да разпечатате и изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата, заедно с нужното заявление, което получавате в същия мейл. Приложенията /прикачените файлове с документи и снимки/ не се разпечатват, те са подадени единствено електронно. Адресът, на който изпращате Информационната карта, заедно със Заявление /по образец/ е следния:

 

гр. София
бул. „Александър Стамболийски” 17
Министерство на културата
Регистър на народните читалища

 

 

13. След допълнителна обработка от специализираното звено в Министерството на културата попълнената карта ще бъде публично достояние в информационния сайт на народните читалища – меню „Публичен регистър“.

 

 

14. Информационната карта се попълва еднократно в течение на съответната година.