Програма за извънкласни и извънучилищни дейности

13.04.07

отпечатай новината

 

Национална програма за извънкласни и извънучилищни дейности 

Финансирането на проекти е в изпълнение на Националната програма „Училището – територия на ученика”.

За финансиране на проекти може да кандидатстват:

·        държавни, общински и частни училища

·        държавни и общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения в системата на

народната просвета.

Всяко училище или обслужващо звено може да кандидатства с един проект. Две или повече училища/

обслужващи звена може да кандидатстват съвместно с един проект.

Проектите трябва да включват извънкласна и извънучилищна дейност в едно или повече направления:

·        наука, техника, технологии;

·        изкуства;

·        спорт.

Проектите се допускат, оценяват и класират от комисия, определена със заповед на началника на съответния

регионален инспекторат по образованието (РИО) за всяка отделна община.

Проектите се подават в срок до 18 май 2007 г. в РИО на територията на съответната област.

В срок до 29.06.2007 г. комисиите допускат, оценяват и класират всички постъпили в РИО проекти.

Всеки проект може да кандидатства за финансиране в рамките на общата сума за съответната община,

но за не повече от 15 000 лева.

Разчетът за изразходване на средствата трябва да отговаря на следните изисквания:

- средствата да се използват за извънкласни и извънучилищни дейности;

- средствата да не се използват за строително-ремонтни дейности;

- административните разходи (възнаграждения за ръководителя и екипа, за граждански договори и хонорари)

да не превишават 10 % от общата сума.

Комисията разпределя средствата, определени за общината, между оценените проекти, съобразно класирането им.

Комисията не може да променя сумите за финансиране, посочени в проектите.


Още информация можете да намерите тук:

http://www.paideiafoundation.org/?read=3019