Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

30.12.13

отпечатай новината
Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г.