Любителско творчество

16.03.07

отпечатай новината

Предстои обявяване на сесия 


Правила за реализиране на целеви програми за подкрепа на дейности в областта на любителското творчество


Чл.1. Тези правила определят начина на създаването и реализирането на целево финансиране на проекти в областта на любителското творчество.

Чл.2. Целевото се подкрепят проекти и инициативи, които подпомагат процеса на развитие на любителското творчество.

Чл.З. Целево се финансират проекти, включени в Националния културен календар, чийто срокове изискват мобилност и рефлективност.

Чл.4. Право на участие за целево финансово подпомагане имат всички непрофесионални културни организации, неправителствени организации, общини, работещи в областта и подпомагащи развитието на любителското творчество.

Чл.5. До края на месец февруари директорът на Дирекция "Регионални културни дейности" предлага на Министъра на културата приоритетите за целевото финансиране на проекти в областта на любителското творчество за всяка календарна година.

Чл.6. В Дирекция "Регионални културни дейности" се приемат текущо предложения за реализиране на програми, разработени по инициатива на организации, работещи в областта на любителското творчество, съгласно ч

Чл.7. Предложенията трябва да съдържат:

1.  цели на предложения проект;
2.  очаквани резултати - в художествен, организационен и финансов план;
3.  възможности за реализацията - ресурси - финансови и кадрови,   привлечени   партньори,   други   източници  за финансиране;
4.  бюджет на проекта;
5. очакваната подкрепа от Министерството на културата .

Чл.8. Предложените проекти се разглеждат и оценяват от експерти в дирекция „Регионални културни дейности".

Чл.9. Въз основа на мотивирано предложение на дирекция "Регионални културни дейности" Министърът на културата сключва договори за реализацията на одобрените за финансиране проекти.

Чл.10. (1) Директорът на Дирекция "Регионални културни дейности" контролира изпълнението на договорите, съгласно условията и сроковете, посочени в тях.

(2) След приключване осъществяването на проекта, той се отчита финансово в счетоводството на Министерството на културата, съгласно условията и срока на договора.

Чл. 11. По целевите програми не се финансират:

1.  разходи, направени преди началото на проекта;
2.  проекти  на организации,  които  не  са  изпълнили условията при предходно финансиране.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилата се издават на основание на чл.5, т.19 от Устройствения правилник на Министерството на културата.