Допълваща целева субсидия за народните читалища - 2007 г.

16.03.07

отпечатай новината
Текущ проект
Краен срок за подаване на проектните фишове за първа сесия - 27 април 2007 г.  
Краен срок за подаване на проектите фишове за втората сесия - 17 септември 2007 г.

 

Съгласно чл. 84 на ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г., публикувано в Държавен вестник на 16 февруари 2006 г.,  Министърът на финансите по предложение на Министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника.
Кандидатстването за допълваща субсидия се извършва на базата на утвърдени от Министъра на културата „Правила за финансова подкрепа на народните читалища по линията на целевата допълваща субсидия за 2007 г.”, чрез подаване на проектен фиш – по образец.
Подаването на необходимите съгласно правилата документи се извършва в срок до 27 април 2007 г. в деловодството на Министерството на културата. Проектният фиш може да се подава лично и по пощата.

 


 

 

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ПО ЛИНИЯТА НА ЦЕЛЕВАТА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ  - 2007 г.
1. Тези правила определят начина на кандидатстване за финансова подкрепа по линия на целевата допълваща субсидия за народните читалища.
2. Целево се подкрепят проекти за финансово подпомагане на народните читалища, в т.ч. за текущи ремонти, набавяне на нова литература, периодични издания, компютърна техника.
3. Предвидените в централния бюджет средства се отпускат като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините.
4. Целевата подкрепа е на основание чл. 84 от ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България.
5. Право на участие за целево финансиране имат всички читалища на територията на страната, които са регистрирани съгласно изискванията на действащото законодателство и са вписани в Регистъра на народните читалища в Министерството на културата.
6. Кандидатстването се извършва чрез подаване в Министерството на културата на проектен фиш - по образец. Същият се подписва от председателя на кандидатстващото читалище, както и от кмета на съответната община.
7. Сроковете за подаване на проектния фиш се определят от Министерството на културата.
8. Разглеждането на постъпилите проектни фишове се извършва от комисия, назначена от Министъра на културата, която излиза с доклад и предложения за финансова подкрепа.
9. Министърът на културата прави пред Министъра на финансите предложение за целева финансова подкрепа на читалища, в което се посочва размера на сумата за съответния вид дейност.
10. Средствата се превеждат по бюджетите на съответните общини по ред, установен от Министерството на финансите.
11. Министерството на културата писмено уведомява одобрените за целева допълваща субсидия читалища, както и общините, по бюджетите на които е извършена корекция от страна на Министерството на финансите.
12. Получилите допълваща субсидия читалища правят отчет за нейното изразходване пред съответната община, с копие до Министерството на културата.
13. Директорът на Дирекция "Регионални културни дейности" контролира изпълнението на настоящите правила, като за това се отчита пред Министъра на културата.
14. Правилата се издават на основание на чл.5, т.20, т.24 от Устройствения правилник на Министерството на културата и в изпълнение на чл. 84 от ПМС № 20/02.02.2007 г.

Проектният фиш можете да изтеглите от тук