Новини

предишна 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следваща

Юбилеен концерт на гайдарски състав от с. Момчиловци - 29.11.2016

momchilovtsi_s.jpg

800x600 Гайдарският състав от село Момчиловци изнесе впечатляващ концерт, в препълнената концертна зала на   НЧ „Светлина 1925 ”-. Концертът бе по повод 15 години от създаването на състава.   Това е тържествен повод да се отбележи приноса на 35–те гайдари от Момчиловци, допринесли за  съграждане на културните ценности на родопската летопис, съхранявайки непреходността на  каба гайдата  - символ на волният Орфеев дух.   „Малко са хората като нашите гайдари - уважавани и обичани от ученици, колеги и приятели. Те защитават високи нравствени и духовни ценности и  са сред най-ярките личности в българския музикален фолклор. Благодарим им, че развиват, популяризират и държат жив духът и традициите на Родопа планина”, коментира преди концерта секретарят на читалището Васка Мавродиева.   Информация: РЕКИЦ ”Читалища” - Смолян   Normal 0

Вписването в публичните регистри на народните читалища и обществени библиотеки е напълно безплатно - 16.11.2016

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Във връзка с постъпилите в Министерството на културата въпроси, относно вписването в публичните регистри на народните читалища и обществените библиотеки, информираме следното:   В изпълнение на Закона за народните читалища (ЗНЧ) след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалища е длъжно в 14 дневен срок да подаде заявление за вписване в публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата (МК). Това се осъществява на основание чл. 4б, т.4 от ЗНЧ.   В съответствие със Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се води информационен регистър на обществените библиотеки, който представя детайла справка за всяка една обществена библиотека в страната.   Вписването се извършва съобразно утвърдени от Министъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси.

Работен семинар за читалищата от Софийска област - 11.11.2016

karta_s.jpg

На 11 ноември РЕКИЦ "Читалища" в Ботевград и Своге организират работен семинар за читалищата от Софийска област. Темите, по които ще се дискутира са:  “Европейски възможности за българските читалища” и “ Институционално развитие и укрепване на читалищната дейност. Нуждата от повишаване на квалификацията”     В рамките на семинара експерти от ОИЦ-София ще представят отворената процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР), по която читалищата са допустими кандидати, както и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На присъстващите ще бъде показано и как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).   

Знак за европейско наследство - 10.11.2016

profile_cropped_1475842996_s.jpg

15 януари 2017 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство”     Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са да се засили чувството за  принадлежност на европейските граждани, и по - специално на младите хора, към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от  европейската история и културно наследство , както и на зачитане на  националното и регионалното многообразие, и да се укрепят взаимното  разбирателство и междукултурният диалог.   С този знак се предоставят нови  възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно  многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС.    Знакът за европейско наследство се различава от

Семинар с читалищни дейци от областите Варна и Разград - 10.11.2016

800px-bulgaria_roads_map_bg.svg_s.jpg

На 10 ноември във Варна ще се проведе еднодневен семинар за читалищни работници от областите Варна и Разград, по време на който ще се представи Националната стратегията за учене през целия живот (2014-2020 г.). По време на семинарът ще се дискутират и темите свързани с развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене в читалищата с акцент към „Активен живот на възрастните хора“ и „ Доброволчеството - фактор за развитие на общността“.   Семинарът е част от планираните дейности на  центровете за второто полугодие на 2016 година по Национална стратегия за учене през целия живот и цели развитие  потенциала на читалищата  за  придобиване на  ключови умения  и  успешната им реализация в Европейската година на развитието. Целта на семинара е да се споделят добри практики и изведат приоритети в читалищната дейност в съответствие с националните

предишна 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следваща