Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър

Размер на шрифта: a |a |a|

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения

 

1. Услуга 2800: „Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения”.

2. Нормативно основание: Закон за народните читалища – чл. 10.

3. Срок за предоставяне: в 14-дневен срок от подаване на заявлението, освен в случаите, когато са констатирани нередности.

4. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Удостоверението за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения е валидно до промяна на вписаните обстоятелства.

5. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: главен секретар.

6. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно АПК.

7. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт. Всички изисквания към потребителите и всички необходими документи, които следва потребителите да предоставят:

Издаването на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения се извършва въз основа на писмено заявление или устно искане. Заявленията се подават на хартиен носител или по електронен път чрез Звеното за административно обслужване на Министерството на културата или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Към заявлението се прилагат:

- копие от действащия устав на читалището или читалищното сдружение, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на юридическото лице;

- списък на членуващите читалища в читалищното сдружение.

8. Всички образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Писмено заявление по образец Приложение № 1, достъпно на интернет страницата на Министерството на културата. За устно подадените искания се съставя Протокол за устно заявяване за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения – Приложение № 2.

9. Начини на заявяване на услугата: писмено – чрез заявление по посочения образец на хартия или по електронен път, или устно искане, за което се съставя протокол, по посочения образец.

10. Размер на таксата: не се изисква заплащане на такса.

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: s.stoimenova@mc.government.bg

 13. Начини за получаване на резултата от услугата: лично, чрез упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор.