Правилник за работа на Националния съвет по читалищно дело - Заповед № РД09-120 от 01.03.2017 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

утвърден със Заповед № РД09-120/01.03.2017 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и  дейността на Националния съвет по читалищно дело, наричан по-нататък „съвета”.

Чл. 2. (1) Съветът e постоянно действащ орган към министъра на културата с експертно-консултативни функции за направление читалища. Съветът осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народните читалища.

(2) Съветът осъществява следните функции:

1. Обсъжда важни и актуални въпроси в областта на читалищното дело.

2. Изразява мнения и дава препоръки по тях пред министъра на културата.

3. Разглежда и прави предложения по проекти на нормативни актове и други документи в областта на читалищното дело.

4. Изразява мнение в случаи, когато определени дейности на читалищата и в тях накърняват добрите нрави и морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална нетърпимост или застрашават развитието на подрастващите.

 

Глава втора

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.

(2) Председател на съвета е заместник-министър на културата, отговарящ за читалищното дело.

(3) Председателят организира и ръководи дейността на съвета и координира изпълнението на решенията му.

Чл. 4. Броят на членовете на съвета е до 16, включително председателят.

Чл. 5. (1) В състава на съвета се включват:

1.      Представител на Министерство на образованието и науката;

2.      Представител на Министерство на финансите;

3.      Представител на Съюза на народните читалища;

4.      Представител на дирекция „Вероизповедания” към МС;

5.      Представител на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;

6.      Представители на творчески съюзи, както и дейци на науката и културата;

7. Директорът на специализираната дирекция (отдел), отговарящ за регионалната културна политика и читалищата в Министерството на културата е по право член на съвета.

(2) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на културата за срок от две години.

Чл. 6. Членовете на съвета участват в заседанията и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.

                                         

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА

Чл. 7. (1) Съветът провежда редовни заседания до 4 пъти годишно.

(2) Извънредни заседания се свикват по искане на половината от членовете на съвета или по предложение на председателя.

(3) Лицата, които са поискали свикването на извънредно заседание, уточняват с председателя на съвета датата за провеждането му, като изпращат материалите по предлаганите за разглеждане въпроси на всички членове на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.

Чл. 8. (1) Заседанията на съвета се свикват и се ръководят от председателя.

(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.

(3) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете.

(4) Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Чл. 9. (1) Дейността на съвета се организира и координира от специализираната дирекция (отдел) на Министерството на културата, отговаряща за регионалната културна политика и читалищата.

(2) Документацията на съвета се съхранява в специализираната дирекция (отдел) на Министерството на културата, отговаряща за регионалната културна политика и читалищата.

Чл. 10. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред.

(2) Проектът на дневен ред за заседанията се подготвя от директора на специализираната дирекция (отдел), отговарящ за регионалната културна политика и читалищата в Министерството на културата и се одобрява от  председателя на съвета.

(3) Членовете на съвета се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред за заседанието, придружен с всички материали, най-малко 5 дни преди заседанието.

(4) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Предложенията за включване на други точки се правят чрез директора на специализираната дирекция (отдел), отговарящ за регионалната културна политика и читалищата в Министерството на културата най-малко 3 работни дни преди заседанието. Материалите за тях се представят заедно с предложението.

(5) По изключение на заседанията на съвета могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по реда на ал. 3 и ал. 4, но по своя характер не търпят отлагане.

(6) Членовете на съвета са длъжни да уведомят председателя своевременно за невъзможността си да участват в насроченото заседание.

Чл. 11. Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид и по електронен път, което представя на председателя на съвета най-малко два дни преди заседанието.

Чл. 12. При немотивирано отсъствие на член на съвета на повече от 2 заседания министърът на културата може да направи промяна в поименния състав на съвета.

Чл. 13. Председателят на съвета има право да иска от членовете на съвета допълнителна информация по всички въпроси, засягащи функциите на съвета.

Чл. 14. По покана на председателя в заседанията на съвета могат да участват експерти, творчески личности, представители на местната власт и обществените медии.

Чл. 15. (1) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на съвета.

(2) Съветът по изключение може да вземе решение и неприсъствено по електронен път, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане или по въпроси, които по своя характер не търпят отлагане.

Чл. 16. Съветът може да разгледа и да вземе решения и по въпроси, поставени на самото заседание, без да е спазен редът по чл.10.

Чл. 17. (1) За всяко заседание на съвета се съставя протокол за взетите решения, който в 7-дневен срок от провеждане на заседанието се докладва на министъра на културата от председателя на съвета или от директора на специализираната дирекция (отдел), отговарящ за регионалната културна политика и читалищата в Министерството на културата.

(2) Протоколите от заседанията на съвета се изготвят в 7-дневен срок от провеждането на заседанието от служител, определен от директора на специализираната дирекция (отдел) на Министерството на културата, отговарящ за регионалната културна политика и читалищата.

(3) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат представени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Те не трябва да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.

(4) Материалите по ал. 3 са неразделна част от протокола.

Чл. 18. (1) Оригиналните протоколи и прилежащите материали се съхраняват в специализираната дирекция (отдел) на Министерството на културата, отговаряща за регионалната културна политика и читалищата.

(2) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават от председателя на съвета.

Чл. 19. Работата на Националния съвет по читалищно дело (НСЧД) се отразява на официалната интернет страница на Министерството на културата.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за народните читалища.