Състав на Националния съвет - заповед № РД 09-94 от 21.02.2014 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

Със Заповед на Министъра на културата е утвърден състава на Националния съвет по читалищно дело. Същият е създадев в съответствие с  чл. 5 от Закона за народните читалища

 

З А П О В Е Д

 

№ .РД09-94/21.02.2014 г.

 

 

            На основание  чл. 5, ал. 1 от Закона за народните читалища

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Назначавам Национален съвет по читалищно дело като експертно-консултативен орган към министъра на културата;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Василев – заместник-министър на културата

 

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – почетен председател на Съюза на народните читалища

Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища;

Проф. Светослав Ставрев – преподавател в Европейски колеж по икономика и управление;

Проф. Георг Краев – преподавател в Нов Български Университет – фолклорни изкуства;

Проф. Боряна Христова – директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;

Д-р Боряна Миролескова – заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци;

Драгомир Николов – кмет на община Трявна;

Тотка Иванова – държавен експерт в Министерство на образованието и науката;

Евгения Петкова – държавен експерт в дирекция „Финанси на общините”, Министерство на финансите;

Тома Томов – ст. експерт в дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет;

Росен Малинов – областен управител на област София;

Василка Ванчева – зам.-председател на УС на Асоциация „Българска книга”;

Денка Евстатиева – Народно читалище „Аура”, гр. София;

Ели Попова – директор на Изпълнителното бюро на Българска библиотечно-информационна асоциация;

Емил Бехар – Народно читалища „Емил Шекерджийски”, гр. София;

Петър Райжеков – Народно читалище „Славянска беседа”, гр. София;

Райнис Гелов- художник, Съюз на българските художници;

Сезар Нихат – Народно читалище „Неофит Рилски”, село Чернолик;

Иван Павлов – председател на Съюза на българските филмови дейци;

Арх. Георги Бакалов – председател на Съюза на архитектите в България;

Доц. д-р Венцислав Велев – директор на дирекция „Нематериално културно наследство

2.                  Основна задача на Националния съвет по читалищно дело е подпомагане провеждането на държавната политика в областта на читалищното дело.

3.                 Устройството и дейността на Националния съвет по читалищно дело се регламентират с правилник, утвърден от министъра на културата.

4.      Националният съвет по читалищно дело се създава за срок от две години.

 

Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-116/27.03.2013 г. на министъра на културата.

Копие от заповедта да се връчи на председателя и членовете на Националния съвет по читалищно дело.