Съвет по културната интеграция на ромите

Размер на шрифта: a |a |a|

Стимулирането на културното многообразие чрез създаване на условия за съхранение и насърчаване културата на малцинствените общности, е приоритет в националната културна политика. В тази връзка в Министерството на културата беше учреден Обществен съвет по проблемите на културната интеграция на ромите в гражданското общество. Неговата основна задача е да обсъжда и анализира важни и актуални въпроси по отношение на културната интеграция на ромите.
През 2006 година нашата страна официално пое председателството на “Десетилетие на ромското включване 2005-2015”. Десетилетието цели да координира усилията за премахване на бедността и пропастта между ромите и останалата част от обществото. В това отношение е значителна ролята на културата за интеграция на ромите в гражданското общество.

Със Заповед № РД 09-154 от 12.04.2007 г. на министъра на културата е сформиран Обществен съвет по културната интеграция на ромите в българското общество

Председател:
- Проф. Стефан Данаилов – Министър на културата
Заместник-председатели:
- Надежда Захариева – заместник-министър на културата
- Анжело Маликов - композитор;
Секретар:
- Симеон Благоев – мл. експерт в дирекция „РКД”, МК
Членове:
- Николай Василев – писател, журналист;
- Йосиф Нунев – фолклорист, експерт в МОН;
- Кирил Ламбов - композитор;
- Петър Георгиев, експерт в Министерството на труда и социалната политика;    
- Сали Христов – музикант;
- Михаил Иванов – ст.н.с. в БАН;
- проф. Христо Кючуков - преподавател
- Александър Крачолов – музикант;
- Лало Каменов – зам.-председател на Комисията за защита от дискриминацията;
- доц. Венци Димов – БАН;
- Адела Стоянова – учител, пом. директор на 75-то училище, София;
- Димитър Георгиев – директор на ППЧ
- Венцислав Велев – директор на дирекция „РКД”, МК


Правила за дейността на обществения съвет

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО КУЛТУРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Раздел 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА Чл. 1. С правилата се уреждат дейността и организацията на Обществения съвет по проблемите културната интеграция н ромите в гражданското общество; Чл. 2. Съветът е експертно-консултативен орган на министъра на културата по проблемите на

Ромски обществен съвет - Първо заседание

На 28.06.2007 г. в Министерството на културата се учреди Обществен съвет по културната интеграция на ромите в гражданското общество. Той е експертно-консултативен орган на министъра на културата за направление “Културна интеграция”. Неговата основна функция е да подпомага съхраняването и насърчаването на културата на ромската общност в нашата страна и създаването на подходящи условия за изразяване