Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения

Размер на шрифта: a |a |a|

Със заповед на министъра на културата - № РД09-611 от 11.09.2015 г., са утвърдени Правила  за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

 

Необходимите документи, нужни да бъдат подадени в Министерството на културата, при подаване на заявление за вписване в публичния регистър, са следните:

1. Заявление за предоставяне на административна услуга по образец. Към него се прилагат:

1.1. Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице;

1.2. Копие от действащия устав на читалището или читалищното сдружение заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице;

1.3. Списък на членуващите читалища в читалищното сдружение.

 

Издаването на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения се извършва въз основа писмено заявление или устно искане.

1.1. Устно искане – искането, внесено устно, се отразява в протокол, съгласно примерен образец, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

1.2. Писмено заявление (по образец) е достъпно на интернет страницата на министерството – http://www.mc.government.bg , както и интернет страницата на информационния сайт за италищата – http://www.chitalishta.com  или се предоставя на хартиен носител от Звеното за административно обслужване на Министерството на културата.

2. Исканията/заявленията могат да се подават чрез:

2.1. Лично - в Звеното за административно обслужване на Министерството на културата (гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17) всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа:

2.2. Писмено – посредством лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Министерство на културата

 

Искането/заявлението заедно с приложените към него задължителни документи, се регистрира в МК със самостоятелен регистрационен индекс и този номер се дава на заявителя (ако той присъства лично), или на приносителя на документите. След регистрацията, внесените документи се предават на специализираната дирекция и се разпределят на служителя водещ Публичния регистър за извършване на услугата, който проверява пълнотата на документацията. При констатиране на непълноти и/или несъответствия в подадените документи, служителят изготвя в 3-дневен срок писмено уведомление до заявителя за това. Срокът за издаване на удостоверението спира да тече до отстраняване на недостатъците. В случай, че те не бъдат отстранени в 14-дневен срок от датата на уведомяването, заявлението за издаване на удостоверение се оставя без разглеждане и се архивира. Когато документи отговарят на изискванията, служителят попълва информационна карта за читалището или читалищното сдружение и изготвя удостоверението, което се предоставя за подпис на оправомощеното от министъра на културата длъжностно лице. Удостоверението се подпечатва с печат на Министерството на културата. При наличие на обстоятелства за отказ за издаване на удостоверение се подготвя писмено мотивирано решение за това, подписано от министъра на културата, което се съобщава в 3-дневен срок от подаване на заявлението.

 

Издаденото удостоверение се получава от заявилия административната услуга:

1.1. На мястото, където е заявено, лично или чрез упълномощено от него лице от длъжностното лице водещо Публичния регистър на читалищата и читалищните сдружения, срещу полагане на подпис и изписване на имената на получателя;

1.2. Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка на посочен точен адрес.

 

Удостоверението за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

За издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения не се изисква заплащането на такси

Прикачени файлове

pravila_registar.pdf - pdf - 257 Kb

protokol_ustno_podavane_prilojenie2.pdf - pdf - 285 Kb

zayavlenie_prilojenie1.pdf - pdf - 335 Kb

zayavlenie_prilojenie1.doc - doc - 229 Kb