Национален съвет по читалищно дело

Размер на шрифта: a |a |a|
Съгласно чл. 5 от Закона за народните читалища към Министерството на културата функционира Национален съвет по читалищно дело. Същият има статут на експертно-консултативен орган. В него участват представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, съюзи на народните читалища, Дирекцията по вероизповеданията, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", творчески съюзи, както и дейци на науката и културата. Устройството и дейността на Националния съвет по читалищно дело се регламентират с правилник, утвърден от министъра на културата.

В изпълнение на чл. 5 от ЗНЧ , със Заповед № РД 09-160 от 13.04.2007 г. на министъра на културата е сформиран новия състав на Националния съвет по читаликщно дело.    

Национален съвет по читалищно дело
Председател:
- Проф. Стефан Данаилов – Министър на културата
Заместник-председател:
- Надежда Захариева – заместник-министър на културата
Секретар:
- Венцислав Велев – директор на дирекция „РКД”, МК
Членове:
- проф. д-р Боряна Христова – директор на НБ „Св. Св. Кирил и Методий”;
- проф. Стоян Денчев – председател на Съюза на народните читалища;
- проф. Мила Сантова – директор на Института за фолклор при БАН;
- проф. Иван Желев – директор на дирекцията по вероизповедания при МС
- Боян Ангелов – списание „Читалище”;
- Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите;
- проф. Жени Захариева – председател на Съюза на музикалните и танцови дейци;
- Николай Петев – председател на Съюза на българските писатели;
- Елена Божкова – народна певица;
- Галя Христова – д-р по фолклор, преподавател по танци в 23-то СОУ„Ж. Кюри”- София
- Иван Караславов – председател на читалище „Св. Св. Кирил и Методий” - Първомай;
- Евгения Петкова - държавен експерт в Министерството на финансите;
- Христина Христова - държавен експерт в Министерството на образованието и науката;
- представител на Националното сдружение на общинитев Р. България.

Заседание на НСЧД

На 17 април 2007 г. в Министерството на културата се проведе редовно заседание на Националния съвет по читалищно дело.   Обсъдени бяха представения от страна на дирекция „Регионални културни дейности” в МК отчет за работата на Министерството по отношение народните читалища. Обект на дискусия бяха също така проблемите, изнесени в последните месеци в различни медии, засягащи различни аспекти от

Първо заседание на НСЧД

На 16 май т.г. в зала „Колегиум” на Министерството на културата,  под председателството на зам.-министъра на културата Надежда Захариева се проведе първото заседание на Националния съвет по читалищно дело. Със заповед на министъра на културата проф. Стефан Данаилов за членове на съвета са определени: проф. Боряна Христова, проф. Стоян Денчев, проф. Мила Сантова, проф. Иван Желев, проф. Жени