Структурни фондове на ЕС

Размер на шрифта: a |a |a|
„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в програмния период 2014-2020 г. 
 

Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС.

България има възможност да ползва средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд (КФ) на ЕС за развитие на инфраструктура, инвестиции в създаване на работни места, подпомагане на групи в неравностойно положение, проекти на местно ниво, подпомагане на малки предприятия, развитие на риболова и селското стопанство в изоставащи райони (като допълнение към Общата селскостопанска политика).
Докато Структурните фондове финансират многогодишни програми за развитие, създадени съвместно от регионите, страните-членки и Европейската комисия, то Кохезионният фонд финансира пряко индивидуални проекти, насочени към подобряване на околната среда и развитието на транспортните връзки.

Създадени са и се прилагат към настоящия момент и четири т. нар. Общностни инициативи, чрез които се цели насърчаване на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество, решаването на проблеми в областта на градското и селското развитие, на неравенството и дискриминацията на пазара на труд.
Всичко това е насочено към постигане на хармонично, балансирано и устойчиво регионално развитие и по този начин – и на по-добър живот за всеки гражданин на ЕС.
 
 

Оперативни програми:

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”(одобрена от ЕК на 19.02.2015 г.)

ОП „Иновации и конкурентоспособност” (одобрена от ЕК на 16.03.2015 г.)

ОП „Развитие на човешките ресурси” (одобрена от ЕК на 28.11.2014 г.)

ОП „Добро управление” (одобрена от ЕК на 20.02.2015 г.)

ОП „Региони в растеж” (одобрена от ЕК на 15.06.2015 г.)

ОП „Околна среда” (вариант 06.2015 г.)

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”(одобрена от ЕК на 18.12.2014 г.)

Програма за морско дело и рибарство (вариант 10.2014 г.)

Програма за развитие на селските райони (одобрена от ЕК на 26.05.2015 г.)

Споразумение за партньорство между България и ЕС(одобрено от ЕК на 7.08.2014 г.)

 

Уеб-сайтове на Оперативни програми 2014-2020:

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

ОП „Добро управление”

ОП „Региони в растеж”

ОП „Околна среда”

ОП „Транспорт”

Програма за морско дело и рибарство

Програма за развитие на селските райони

Електронно кандидатстване и отчитане на проекти в ИСУН 2020

 

Програми за Европейско териториално сътрудничество 2014-2020:

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България

Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония

Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция

Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Транснационална програма Дунав (DANUBE)

Адриатическо-Йонийска програма (Adriatic Ionian Programme)

Балканско-Средиземноморска програма (Balkan-Mediterranean Programme)

Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (Black Sea Basin)

Програма за европейско териториално сътрудничество (INTERREG IVC)

Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване (ESPON)

Оперативна програма „Мрежа за градско развитие” (URBACT III)

Оперативна програма за добро управление за програмите за териториално сътрудничество (INTERACT) 

 

 

Национални програми:

Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води”

Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги”

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”

Програма BG05 „Фонд за неправителствени организации”

Програма BG06 „Деца и младежи в риск”

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”

Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства”

Програма BG09 „Фонд за стипендии”

Програма BG10 „Иновации за зелена индустрия”

Програма BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество”

Програма BG12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”

Програма BG13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност”

Програма BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт”

Програма BG15 „Корекционни услуги включително без мерки за задържане”

Програма BG22 „Глобален фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог”

Национална програма за лозаро-винарство 2014-2018

Национална програма по пчеларство 2014-2016

Национална програма за младежта 2011-2015

Програма за развитие на спорта за всички 2015

Програма „Спорт за децата в свободното време” 2015

Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск”

Програма за развитие на спортните клубове

 

 

Други финансиращи програми:

Дигитална програма за Европа

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Институт Отворено Общество

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Кредитна линия за енергийна ефективност (EUEEFF)

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ)

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

Национален център Европейски младежки програми и инициативи

Норвежка програма за сътрудничество и Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Проект за социално включване 

Програма „Европа за гражданите 2014-2020” (Europe for Citizens)

Програма „CORDIS”

Програма „BAS”

Програма „Daphne”

Програма „Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии” (ICT PSP)

Програма „Интелигентна енергия за Европа” (IEE)

Програма „Учене през целия живот”

Програма „Еразъм Мундус”

Програма „Темпус”

Програма „Marco Polo”

Програма „Младеж”

Програма „Младежта в действие”

Програма „Обществено здраве” (Health Programme)

Програма „Медия”

Програма „Цифрово съдържание” (ICT PSP)

Програма „Култура”

Програма „Творческа Европа” (Creative Europe)

Програма „Horizon 2020”

Програма „COSME” 2014-2020

Програма „Съюз за иновации” (Innovation Union)

Програма „Енергия”

Програма „Енергийна ефективност” на ЕИБ и фонд Козлодуй

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL)

Програма за заетост и социална солидарност (PROGRESS)

Програма за конкурентоспособност и иновации (CIP)

Програма за малки проекти

Програма за трансевропейски мрежи за транспорт (TEN-T)

Програма за развитие на спорта за всички

Седма рамкова програма в България

Седма рамкова програма - официален сайт (7FP)

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Финансов инструмент за околна среда LIFE+

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Фонд Енергийна ефективност

Фонд Социално подпомагане

Фонд Социална закрила

Фонд Условия на труд

Фондации Отворено общество

Фондация Чарлз Стюарт Мот

Фондация Америка за България

Фондация Екообщност

Фондация за индивидуално и обществено развитие „Посоки”

Фондация за реформа в местното самоуправление

Фондация Лале

Фондация Помощ за благотворителността в България

Фондация Работилница за граждански инициативи

Фондация С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи

Фондация Св.Св.Кирил и Методий

Център за развитие на човешките ресурси (Програма Еразъм+)


 

Повече информация на интернет адрес - www.eufunds.bg