Натурални и стойностни показатели за 2021 година - Указания и допълнителни материали

Размер на шрифта: a |a |a|
Със Закона за държавния бюджет за 2021 година и Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година, стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2021 година е в размер на 11 484 лева, като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2020 година.


Общият брой субсидирани бройки за читалищата е 7 771, в това число и увеличение с 40, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища по области, общини, населени места и читалища.


Министерството на културата ще изпрати писма до всички общини в страната, в които се съдържа информация за субсидираната численост на читалищата и стандарта за субсидирана бройка за 2021 година.


Информация за одобрените предложения за увеличаване на субсидираната численост можете да видите тук.

  

АРХИВ

указания по години - 2016; 2017, 2018, 2019, 2020 година

 

 


Субсидирана численост и показатели за 2020 г. 

 

С Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение  и допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2020 г. е в размер на 10 440 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2019 г.

 

Общият брой субсидирани бройки за читалищата за 2020 г. е 7 731, в това число и увеличение със 72 бройки, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища, утвърдени със Заповед № РД09-15/13.01.2015 г.

 
 
Информация за одобрените предложения за увеличаване на субсидираната численост можете да видите тук.

 Субсидирана численост и показатели за 2018 г.

 

Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Решение на Министерския съвет № 667 от 1 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2018 г. е в размер на 8 375.00 лв..

Предвидените в държавния бюджет средства за подпомагане развитието на читалищната дейност са в размер на 63 331 750.00 лв. Спрямо 2017 г. завишението е с 8 151 050.00 лв.

 

В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. Спрямо 2017 г. няма завишаването на субсидирана численост по общини. Стандартът е завишен с 1075.00 лв. за една субсидирана бройка. 

 

Допълнителна информация:

Министерството на културата ще изпрати писма до всички общини в страната, в които се съдържа информация за издръжка на една субсидирана бройка, както и указания към комисиите съставени съобразно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища /същите остават непроменени както и през предходната година/.

Указания на Министерството на културата за дейността на комисиите извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата - по чл. 23 от Закона за народните читалища

 


 Субсидирана численост и показатели за 2017 г.

 

Обща информация:

Със Закона за държавния бюджет за 2017 г., както и в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г., допълнено и изменено с РМС № 920 от 02.11.2016 г.  за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2017 година. Те са в общ размер на 55 180 700.00 лв. Завишението спрямо 2016 година е с 2 229 380.00 лв.

Средствата са разчетени по натурален показател от 7559 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка от 7 300.00 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. Спрямо 2016 г. завишаването на субсидираната численост за 2017 година е в размер на нови 80 субсидирани бройки, а стандартът е завишен с 220.00 лв. Същото е отбелязано в РМС № 304 от 26.04.2016 г., допълнено и изменено с РМС № 920 от 02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.
 
Предвидените в държавната субсидия за 2017 година нови 80 субсидирани бройки са разпределени в 222 читалища в страната. Същото е осъществено на базата на подадени от читалищата, разгледани и одобрени от Министерството на културата формуляри.

 

Процедура за подаване и разглеждане на постъпили формуляри, с искане за завишаване на субсидираната численост:

Разглеждането на постъпилите в Министерството на културата формуляри е осъществено на базата на утвърдените от министъра на културата „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища ”. Съгласно т. 15 на Правилата, изискуемите документи за кандидатстване от страна на читалищата, заверени от съответната община, се подават в деловодството на Министерството на културата до 31 август 2016 г. Със заповед на министъра на културата е утвърдена комисия, която е прегледала всички постъпили документи. При спазване на предварително обявени критерии комисията е излязла с предложение предвидените за 2017 г. нови 80 субсидирани бройки да бъдат разпределени в 222 читалища в страната.

 

При направата на подбора са спазени следните основни принципи и критерии, заложени и в утвърдените от министъра на културата Правила, посредством които се цели да се постигне стимулиране дейността на народните читалища, с оглед изпълнението на възложените им от държавата културно-просветни задачи.

 

Принципи:

а) подкрепа на читалища с разнообразна дейност, развиващи освен традиционните, така и нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност

б) осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

в) подпомагане на новосъздадени читалища, които в съответствие с изискванията на ЗНЧ са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на капацитет за работа, както и доказана дейност

 

Критерии:

а) регионално покритие;

б) дейности, свързани със съхраняване на културното наследство на страната;

в) подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал;

г) поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;

д) осъществяване на образователни и културни дейности с деца и младежи;

е) осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;

ж) осъществяване на дейности за интеграция на хора с увреждания;

з) подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

и) защита и насърчаване на културното многообразие;

й) развитие на селските райони, чрез читалищна дейност за повишаване на възможностите за достъп и участие в културния живот.

 

Допълнителни критерии:

а) към датата на кандидатстване за съответното читалище да е попълнена надлежно годишната информационна карта, която се съхранява в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата;

б) участие в Национални програми, като: „Живи човешки съкровища – България“,  „Глобални библиотеки – България“ и др.

в) завишаване на субсидираната численост в предходните две години.

 

След утвърждаване на субсидираната численост по общини, разпределянето на средствата в общините се извършва съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища. В своята работа комисиите следва да се съобразят с указанията дадени от страна на Министерството на културата през м. януари 2015 г., които са изпратени до всички общини и са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата и на интернет страницата на информационния сайт „Читалища“. Същите са разработени в съответствие с изискванията посочени в чл.22, ал.1 от ЗНЧ.

 

Допълнителна информация:

Министерството на културата ще изпрати писма до всички общини в страната, в които се съдържат указания за броя на субсидираната численост в съответната община, стандартът за издръжка на една субсидирана бройка, както и указания към комисиите съставени съобразно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища

 


Документи:

 

- Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки

 

- Завишаване на субсидираната численост за народните читалища за 2017 г. / по читалища и вид дейност /

 

- Обща субсидирана численост за народните читалища за 2017 г., съобразно Закона за държавния бюджет за 2017 г.

 

- РМС № 92 от 02 ноември 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели

 

- Указания на Министерството на културата за дейността на комисиите извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата - по чл. 23 от Закона за народните читалища

 

- Закон за държавния бюджет за 2017 г.

 

- Закон за публичните финанси

 

- Закон за народните читалища

 

- Закон за обществените библиотеки  

 

 


 

Субсидирана численост за народните читалища за 2016 г.

 


Обща информация:

 

Със Закона за държавния бюджет за 2016 г., както и в РМС № 276 от 28.04.2015 г., допълнено и изменено с РМС № 859 от 03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели са одобрени средствата от държавния бюджет предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2016 г. Те са в общ размер на 52 951 320.00 лв. Завишението спрямо 2015 г. е с 1 394 063.00 лв. Средствата са разчетени по натурален показател от 7479 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка от 7080.00 лв. В стандарта за една субсидирана бройка aса разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ. Завишаването на субсидираната численост за 2016 г. е в размер на 50 нови субсидирани бройки, посочено в РМС № 276 от 28.04.2015 г., допълнено и изменено с РМС № 859 от 03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

 

Със заповед на министъра на културата - № РД09-15/13.01.2015 г., са приети „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“. Съгласно т. 15 на Правилата, изискуемите документи за кандидатстване от страна на читалищата се подаваха в деловодството на Министерството на културата до 31 август 2015 г. Съгласно заповед на министъра на културата № РД9К-91/12.09.2015 г. комисия прегледа всички постъпили документи. От приетия протокол е видно, че:

- В Министерството на културата са постъпили заявления (по утвърдения образец) от 590 читалища, в които са посочени искания за завишаване на субсидираната численост в размер на 792.9 субсидирани бройки.

- В указания според утвърдените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“ срок – 31 август, заявления са направили 565 читалища. 25 читалища са подали своите заявления след този срок. Заявлението на 1 читалище, получено в указания срок, не е допуснато до разглеждане, поради непълен набор от документи. По този начин комисията подробно е разгледала подадените документи на общо 564 читалища

- Констатирано е, че 95 от подалите заявления читалища са получавали завишаване на субсидираната численост през 2014 г. (43 читалища) и 2015 г. (52 читалища).

- При спазване на предварително обявени критерии комисията е излязла с предложение предвидените за 2016 г. нови 50 субсидирани бройки да бъдат разпределени в 152 читалища в страната.

 

При направата на подбора са спазени следните основни принципи и критерии, заложени и в утвърдените от министъра на културата Правила, посредством които се цели да се постигне стимулиране дейността на народните читалища, с оглед изпълнението на възложените им от държавата културно-просветни задачи.

Основни принципи:

а) подкрепа на читалища с разнообразна дейност, развиващи освен традиционните, така и нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност

б) осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

в) подпомагане на новосъздадени читалища, които в съответствие с изискванията на ЗНЧ са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност

 

Критерии:

а) регионално покритие;

б) дейности, свързани със съхраняване на културното наследство на страната;

в) подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал;

г) поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;

д) осъществяване на образователни и културни дейности с деца и младежи;

е) осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;

ж) осъществяване на дейности за интеграция на хора с увреждания;

з) подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и     самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

и) защита и насърчаване на културното многообразие;

й) развитие на селските райони, чрез читалищна дейност за повишаване на   възможностите за достъп и участие в културния живот.

 

Допълнителни критерии:

а) към датата на кандидатстване за съответното читалище да е попълнена надлежно годишната информационна карта, която се съхранява в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата;

б) участие в Национални програми, като: „Живи човешки съкровища – България“,  „Глобални библиотеки – България“ и др.

в) завишаване на субсидираната численост в предходните две години.

 

След утвърждаване на субсидираната численост по общини, разпределянето на средствата в общините се извършва съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища. В своята работа комисиите следва да се съобразят с указанията дадени от страна на Министерството на културата през м. януари 2015 г., които са изпратени до всички общини и са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата и на интернет страницата на информационния сайт „Читалища“. Същите са разработени в съответствие с изискванията посочени в чл.22, ал.1 от ЗНЧ.

 


Документи:

 

- Завишаване на субсидираната численост за народните читалища за 2016 г. / по читалища и вид дейност /

 

- Обща субсидирана численост за народните читалища за 2016 г., съобразно Закона за държавния бюджет за 2016 г.

 

- РМС № 276 от 28 април 2015 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели

 

- РМС № 859 от 03 ноември 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели

 

- Указания на Министерството на културата за дейността на комисиите извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата - по чл. 23 от Закона за народните читалища

 

- Закон за държавния бюджет за 2016 г.

 

- Закон за публичните финанси

 

- Закон за народните читалища

 

- Закон за обществените библиотеки  

 


 

Допълнителна информация:

 

Министерството на културата е изпратило писма до всички общини в страната, в които се съдържат указания за броя на субсидираната численост в съответната община, стандартът за издръжка на една субсидирана бройка, както и указания към комисиите съставени съобразно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища