Обществен съвет за културното многообразие

Размер на шрифта: a |a |a|
Със Заповед № РД 09-164/16.04.2007 г. на министъра на културата е сформиран Обществен съвет по проблемите на културното многообразие.
Общественията съвет е със статут на експертно-кунсултативен орган към министъра на културата и подпомага провеждането на държавната политика за създаване на условия за пълноценна културна интеграция на малцинствените общности в страната

Обществен съвет по проблемите на културното многообразие
Председател: Проф. Стефан Данаилов – Министър на културата
Заместник-председатели:
Надежда Захариева – заместник-министър на културата; проф. Гаро Мардиросян                            
Секретар: Мюмюн Тахир
Членове: Мюджеля Билял, Хюсеин Мустафа, Анжело Маликов, Петър Георгиев, Николай Василев, Соня Бедросян, Елена Козарова, Николай Кюркчиев, Лика Ешкенази, Вяра Жекова, Радостина Раданова, Иво Антонов, Георги Годинов, Тотка Иванова, Мая Чолакова, Пенка Пенкова, Венцислав Велев.


Правила за дейността на ОСПКМ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ Раздел 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА Чл. 1. С правилата се уреждат дейността и организацията на Обществения съвет по проблемите на културното многообразие. Чл. 2. Съветът е експертно-консултативен орган на министъра на културата по проблемите на културното многообразие. Чл.  3.  Съветът

Учредяване на ОСПКМ

На 26.06.2007 г. се учреди Обществен съвет по проблемите на културното многообразие. Той е експертно-консултативен орган на министъра на културата за направление “Културна интеграция”. Неговата основна функция е да подпомага съхраняването и насърчаването на културата на етническите общности в нашата страна и създаването на подходящи условия за изразяване на етническата, културната и езиковата им