Законодателство

Размер на шрифта: a |a |a|
Национално и международно законодателство в сферата на народните читалища, обществените библиотеки, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.

 Закон за народните читалища

Закон за народните читалища    Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.

Пълният текст можете да видите ТУК


 

Закон за обществените библиотеки

Закон за обществените библиотеки Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 38 от 21.05.2010 г.


 

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г.


 

Закон за културното наследство

Закон за културното наследство В сила от 10.04.2009 г. Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.


 

Закон за държавния бюджет на Р. България за 2015 г.

 


 

 

РМС № 801 от 03.12.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели

 


 

 

Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища

Със заповед на министъра на културата са одобрени "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища".

С настоящите правила се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища.

Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции.

Подкрепата е насочена към:

- читалища с разнообразна дейност, които предвиждат откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

- новосъздадени читалища, които са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност.


 

Формуляр за кандидатстване за отпускана на субсидирана/и бройка/и

Формуляр /по образец/, който се попълва и подава във връзка с изразено желание от страна на читалище за завишаване на субсидираната численост. Условията за кандидатстване са описани в утвърдени от министъра на културата "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища".

 


 

Указания за дейността на комисиите по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини по чл. 23 от ЗНЧ

 

След утвърждаване на субсидираната численост по общини, разпределянето на средствата в общините се извършва съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища. В своята работа комисиите следва да се съобразят с указанията дадени от страна на Министерството на културата, които се издават на базата на чл.22, ал.1 от ЗНЧ. До този момент, за база на работа на комисиите е използван разработеният през 1998 г. „Механизъм за разпределение на общинската и държавна субсидия“, допълван от давани указания, съобразно настъпилите междувременно промени. Отчитайки новата обстановка на развитие на читалищата, както и обогатяването на тяхната дейност, от страна на МК са разработени и утвърдени нови „Указания за дейността на комисиите, по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини, по чл. 23 от ЗНЧ “, които следва да бъдат приложени. В рамките на предстоящата година ще се осъществи цялостно наблюдение по изпълнение на настоящите указания, като в последствие ще бъде осъществен мониторинг на въздействието им и изготвени при необходимост допълнително такива, които да послужат като основа за нов тип Механизъм.

Текстът на Указанията и допълнителни материали можете да видите ТУК

 

Национално и международно законодателство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.

Национално и международно законодателство в сферата на народните читалища, обществените библиотеки, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.   Закон за народните читалища Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 108 от