ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА 2021 г.I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО/СДРУЖЕНИЕТОКЪРДЖАЛИ
ДЖЕБЕЛ
СЕЛО ПРИПЕК

Териториален обхват на обслужване


бр.
бр.

Клонове, адрес, телефон
Брой регистрирани членове


бр.
бр.
бр.
бр.


II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИНематериално културно наследство


Участие в националната система 'Живи човешки съкровища – България' регионална листа бр.
национална листа бр.

Образователни дейности


Кръжоци, клубове и школи по изкуствата бр.
Езикови школи и курсове бр.
Клубове по краезнание бр.
Музейни колекции бр.

Любителско творчество /поддържане и изяви на художествени състави/


Фолклорни състави и формации бр.
Театрални състави бр.
Танцови състави и групи бр.
Групи за класически и/или модерен балет, съвременни и характерни танц бр.
Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители бр.
Други бр.

Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания

бр.

Нови дейности, работа по проекти – самостоятелно или в сътрудничество /като партньор/ с други организации


самостоятелно бр.
сътрудничество /като партньор/ бр.

Работа с хора с увреждания, етнически малцинства, работа с радлични възрастови групи, развитие на доброволчеството

бр.

Други дейности

бр.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

№ на съдебното решение /година /
бр.
бр.
бр. бр. бр. бр.
бр.

Прикачени снимки