Новини

Информация, относно попълването на информационните карти от народните читалища

25.01.17

Размер на шрифта: a |a |a|
bulstat_registry_xs.jpg__960x360_q85_crop_upscale_xs.jpg

Във връзка с предстоящото попълване на информационните карти, което се осъществява ежегодно от страна на народните читалища, е необходимо да се има предвид следното:

 

Информационната карта е част от Регистъра на народните читалища и е за съответната година на попълване. Същата се подава най-късно до 31 март на текущата година.

 

От настоящата 2017 г. информационната карта ще се подава в електронен вид, от всяко едно читалище, което ще се осъществява посредством он-лайн базирана платформа в информационния сайт на народните читалище - www.chitalishta.com 

 

Всяко едно читалище самостоятелно ще попълва и подава информационна карта за съответната година, като за целта ще има своя собствена парола за достъп до платформата. Паролата за достъп ще се получава на регистрирания в публичния регистър електронен адрес.

 

Попълването на информационната карта ще се осъществява след предварително извършено вписване в Публичния регистър на народните читалища и издадено удостоверение, което е в съответствие с разработените „Правила за  издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения“.

 

В Информационната карта всички данни следва да бъдат точно отразени, като попълващия носи отговорност за верността им. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. При наличие на такива, същата ще бъде връщана за корекция.

 

Към всяка една информационната карта, под формата на прикачен файл, задължително ще се поставят по отделно – Устав на читалището; Отчет на читалището за годината предхождаща подадената информационна карта; Програма и план за работа на читалището през съответната година; Списъчен състав на Настоятелството и Проверителната комисия. Отново под формата на прикачен файл ще се поставят и снимки на читалищната сграда, както и други по преценка на съответното читалище, но не повече от три снимки. 

 

Подадената информационна карта и прилежащите към нея материали ще бъдат публично достояние и част от официалната информация за всяко едно читалище в страната.

 


Към момента системата е в период на тест, като своевременно ще уведомим за деня, в който тя ще работи ефективно и ще започне самото попълване.

 

всички новини