Новини

Разяснения във връзка на постъпили запитвания от читалища

04.02.16

Размер на шрифта: a |a |a|
bulstat_registry_xs.jpg__960x360_q85_crop_upscale_xs.jpg

Във връзка с отправени запитвания от страна на читалища, по повод отделни възникнали казуси, информираме следното:

 

 

1.      По отношение на въпроса за допустимост председател на читалище да изпълнява и друга длъжност в читалището, напр. библиотекар, изразяваме следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за народните читалища - председателят на читалището е този, който сключва и прекратява трудовите договори на служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството. Служител на читалището е „библиотекарят”, който съгласно цитираната по-горе разпоредба се назначава от председателя. В чл. 61, ал.2 от КТ е регламентирано че трудовият договор се сключва между работника и служителя от една страна и работодателя от друга. Тъй като законният представител на едно читалище е неговият председател, който сключва трудовите договори със служителите на читалището и е страна по тях, той не може сам със себе си да сключи трудов договор. Това е така, понеже трудовият договор е двустранен с изразени две насрещни волеизявления – на работодателя и работника/служителя. Това значи, че за всяка от страните възникват насрещни права и задължения.

Във връзка с изложеното считаме, че лице избрано за председател на читалище не може да изпълнява и длъжността библиотекар, тъй като не може трудовият договор да е подписан и за двете страни от едно и също лице. В законодателството ни липсва правна възможност при правоотношения, които предполагат власт и подчинение, както е при тези по един трудов договор, едно и също лице да бъде едновременно работодател и служител.

 

 

2.      По отношение на поставен въпрос, определен като: „самоизключват ли се и кога членовете на читалището, при неплатен членски внос през календарната година”, изразяваме следното становище:

В ЗНЧ няма предвиден регламент за „самоизключване на членове на читалище”. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗНЧ е регламентирано, че членове на читалището се изключват единствено и само от Общото събрание на читалището. Само по себе си обстоятелството, че част от членовете на едно читалище не са заплатили членски внос през календарната година, не е основание да се направи извод за прекратяване на членствените правоотношения с тях. Както беше посочено по-горе, изключването на членове на читалището е единствено в правомощията на неговия върховен орган.  За да се породи правен ефект – изключване на членове на читалището, трябва да има законосъобразно свиквано и проведено Общо събрание на читалището – с изпратени писмени покани, с посочени в тях дневен ред, дата, час и място на провеждане на събранието, кой го свиква, доказателства за тяхното получаване, както и за разлепване на съобщения на общодостъпни места, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗНЧ.

Във връзка с изложеното считаме, че самото неплащане на членски внос не води до изключване на членове на читалището, изключването им ще е налице след законосъобразно свикано и проведено Общо събрание, на което е гласувано тяхното изключване.

всички новини