Новини

Резултати от сесията за допълващи средства за дейността на народните читалища

26.06.09

Размер на шрифта: a |a |a|
p1040480_xs.jpg

Съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г. Министърът на финансите по предложение на Министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет  средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника.
  
Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата на одобрени Правила и чрез подаването на проектен фиш - утвърдени със заповед  на Министъра на културата № РД 09-113/25.03.2009 г.  
  
В указания срок бяха подадени проектни фишове от 2279 читалища. Определената работна група, назначена със заповед на Министъра на културата № РД 09-114 от 25.03.009 г. разгледа всички постъпили проектни фишове. Общите критерии за разпределяне, които комисията прие са следните:

 

- Подадените проекти да са в съответствие с изискванията и получени в МК в указания срок;

 

- Целесъобразност на проекта;

 

- Дейност на читалището;

 

- Получаване на средства по линията на допълващата целева субсидия в предходни години;

 

- Започнат вече вид ремонт по сградния фонд;

 

- Заявен процент на съфинансиране;

 

- Продължителност на извършване на ремонтни дейности;

 

- Започнат процес на автоматизация;

 

- Художественотворческа дейност на читалището.

 

  
Комисията предложи финансово да бъдат подкрепени 925 читалища. Същите да получат средства в размер общо на 3 000 000 лв., съгласно утвърден списък.

 

всички новини

Документи

Списък на читалищата, които получават допълващи средства на базата на подаден и защитен проектен фиш - чл. 90 от ПМС 27/2009 г. pdf - 445 Kb