Допълваща субсидия за народните читалища

Размер на шрифта: a |a |a|

 

На основание чл.5, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и  чл. 3 на Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008

 

Министерството на културата обявява 

 

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

 

В сесията могат да кандидатстват всички народни читалища, вписани в регистъра по чл.10 от Закона за народните читалища. Кандидатстването се осъществява съобразно утвърдените от министъра на културата Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008.

 

Срок за подаване на проектните фишове до 9 май 2008 г., включително.

 

Проектните фишове се подават лично или по пощата. За подадените по пощата важи пощенското клеймо.

  
  
Правила

 

за финансова подкрепа на народните читалища по линията на целевата допълваща субсидия – 2008 г.
  

 

Чл.1. С правилата се определят условията и редът за провеждане на конкурси за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

 

Чл.2. За подпомагане по реда на тези правила могат да кандидатстват всички народни читалища, вписани в регистъра по чл.10 от Закона за народните читалища.
  

 

Чл.3. Конкурсите се обявяват със заповед на министъра на културата, която се публикува на интернет страницата на Министерството на културата, както и на информационната интернет страница „Читалища”.

 

Чл.4. Проектите се подготвят по проектен фиш, съгласно приложението, подписан от председателя на народното читалище и кмета на общината на територията, на която се намира седалището на читалището.

 

Чл.5. (1) Проектите се подават в деловодството на Министерството на културата в срока определен със заповедта по чл.4.
(2) Дейността по организацията на конкурсите и приемането на проектите се осъществява от дирекция „ Регионални културни дейности”.

 

Чл.6. Проектите се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на културата, в която участват експерти от Министерството на културата и представител на Министерството на финансите.

 

Чл.7. За своята работа комисията по чл.6 изготвя доклад до министъра на културата, който съдържа одобрените и неодобрените проекти. За одобрените проекти комисията прави предложения за размера на средствата и видовете дейностите, за които да бъде подпомогнато съответното народно читалище.

 

Чл.8. (1)   Въз основа на доклада по чл.7, министърът на културата прави предложение до министъра на финансите за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.
(2) Информация за предложението по ал.1 се публикува на интернет страницата на Министерството на културата, както и на информационната интернет страница „Читалища”.

 

Чл.9. Средствата за подпомагане дейността на народните читалища се превеждат на общините по ред, определен от министъра на финансите.

 

Чл.10. Въз основа на информацията, подадена от Министерството на финансите за средствата, преведени съгласно чл.9, Министерството на културата писмено уведомява народните читалища и общините за размера на средствата и видовете дейностите, за които е отпуснато подпомагането.

 

Чл.11. Народните читалища са длъжни да изразходват предоставените средства за дейностите, посочени по реда на чл.10.

 

Чл.12. Народните читалища предоставят финансов отчет за изразходването на получените средства по реда и при условията на тези правила на общината чрез чийто бюджет са получили субсидията, с копие до Министерството на културата, в сроковете, посочени при уведомяването по реда на чл.10.

Прикачени файлове

Проектен фиш doc - 117 Kb