Програмата: „Помощ за книгата”

Размер на шрифта: a |a |a|
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Обявява конкурс по програмата: „Помощ за книгата”
2008 г. за подкрепа на издателски проекти с приносен характер в следните области:

- българска и преводна художествена литература,
- българска и преводна хуманитаристика,
- литература за деца и юноши,
- културно-историческо наследство и съвременна култура.
В конкурса може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер / ISBN /.


В конкурса нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.
Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа / за преводните заглавия - придружен с екземпляр на оригиналния език / и две външни рецензии.
Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.
Проектът може да бъде представен на електронен носител / дискета, CD / или в печатен вид.

Необходими документи:
- заявка по образец,
- удостоверение за актуална съдебна регистрация,
- удостоверение за актуално състояние на фирмата,
- БУЛСТАТ,
- данъчна регистрация,
- удостоверение от НАП,
- удостоверение за вписване в Регистъра на културните организации / за нерегистрираните организации /.

Краен срок за приемане на проекти: 30 април 2008 г.
За информация, формуляри за участие и подаване на проектите с необходимите документи:
Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски”№17,София-1040, Дирекция „Книга и библиотечно дело”,
тел.: 980 57 94, 9400 972 и www.mc.government.bg.

  ЗАЯВКА БЮДЖЕТ

 ЗАЯВКА ПРОЕКТ