Проект насочен към обществените библиотеки

Размер на шрифта: a |a |a|
Българските библиотеки ще предоставят безплатен достъп до Интернет и обучения

 

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов и постоянният представител на Програмата на ООН за развитие в България Хенри Джаклин подписаха официално споразумение за изпълнение на 12-месечен проект за планиране и формулиране на предложение за субсидия за България към Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” осигурява 606 000 долара за планиране на програмата с национален обхват.
  
Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) обявиха днес, че с грант от 606 000 долара от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” стартира през месец април 2008 г. подготвителният етап на проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Финансирането се отпуска по иницативата Глобални библиотеки на програма “Глобално развитие” на Фондацията. Тази инициатива цели да направи информацията и комуникациите достъпни за повече хора като подпомага обществените библиотеки да предоставят безплатен достъп до компютри, интернет и обучение. 

 

В България само едно от девет домакинства разполага с достъп до интернет, а едва 30 % имат компютри. Малцина се възползват от икономическите и социални предимства на свободния интернет-достъп. Много хора не са в състояние да ползват услугите на електронното правителство, да търсят работа он-лайн, да получават повече здравна информация или да общуват със семействата и приятелите си чрез интернет. 

 

 

До март 2009 г., след подготвителната фаза, Министерството на културата и ПРООН ще представят пред Фондацията план за национална програма, която в рамките на 3 до 5 години да подпомогне усилията на близо 1200 обществени библиотеки да предоставят свободен достъп до компютри, интернет и обучение по компютърни умения. Планът ще се основава на 12-месечно внимателно проучване на потребностите на обществените библиотеки. Библиотеките ще могат да предоставят модерни информационни услуги на местните хора и ще се утвърдят като инфо-центрове, достъпни за всички. Безплатните услуги ще дадат възможност за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество. 

 

 

Бъдещ грант от Фондацията ще предостави финансиране за закупуване на компютри, за обучителни програми, техническа помощ, застъпничество, оценка и управление на процеса. Майкрософт, в рамките на партньорството си с иницативата Глобални библиотеки, ще направи значително дарение на софтуер според заявените нужди. Финансирането от Фондация “Бил и Милинда Гейтс” след подготвителния етап ще зависи от готовността на националните и местни власти да съфинансират програмата като модернизират инфраструктурата на обществените библиотеки, поемат разходите за библиотечния персонал, обезпечават интернет връзките и осигуряват устойчивост на програмата. 

 

 

Министерството на културата е водеща организация по проекта. Партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Съюзът на библиотечните и информационните работници и Националното сдружение на общините в Република България. Програмата на ООН за развитие ще бъде изпълнителна агенция. За успеха на планиращата фаза и програмата се разчита и на активното участие на държавните и местните власти, гражданските сдружения, бизнеса, медиите.

 

 

По време на планиращата фаза (април 2008 – март 2009 г.) ключовите партньори ще разработят стратегия за дългосрочната устойчивост на резултатите от Програмата. Фазата на планиране на Програмата е с национално покритие и предвижда дейности в цялата страна с активното участие на регионални и местни структури/мрежи и с подкрепата на партньорите по проекта. Предвижда се широка комуникационна и застъпническа кампания с цел осигуряване на солидна обществена и политическа подкрепа за желаната субсидия за страната.

 

България разполага с развита мрежа от обществени библиотеки в цялата страна. Единната национална система е създадена през 70-те години на ХХ в., когато значителни средства са инвестирани в нови сгради, оборудване, книжен фонд и обучение на персонала. Проучване от 2006 г. на тема “Готовност на българските библиотеки за трансформация в центрове на знание на информационното общество”, направено по поръчка на ДАИТС, сочи, че повече от половината обществени библиотеки (от общо 2814) имат различна степен на информационна и професионална готовност да участват в инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”.

 

По време на изпълнението на потенциалната програма (която би стартирала през април 2009 г.) Министерството на културата планира да увеличи субсидията за читалищния персонал, за да покрие разходите по създаването на едно допълнително работно място във всяко обществена библиотека, обхваната от инициативата.

 

 

В началото на 21 век обществените библиотеки в България са изправени пред предизвикателството да компютъризират физическата си инфраструктура и ресурси, да въведат компютърни работни станции за своя персонал и клиенти, както и електронни каталози, пълнотекстови бази данни и достъп до ресурсите на глобалната информационна мрежа. В много случаи обществените билблиотеки са единственият местен информационен център, предоставящ познания и услуги на своите ползватели. Модернизирането на библиотеките ще ги превърне в привлекателни места за обществен достъп до информация. Мрежата от регионални, общински и читалищни библиотеки ще се превърне във вход за гражданска комуникация, врата към общество, което насърчава участието на гражданите в управлението и социалното сближаване.

 

 

 

* * *

 

 

Въпреки повишаващия се през последните години ръст на сектора информационни и комуникационни технологии в България, приблизително двоен на ръста на брутния вътрешен продукт, тя е на последно място в класацията сред страните членки на ЕС по отношение на достъпа до интернет на домакинствата – едва 8 %. Над 30 на сто от домакинствата в страната през 2006 г. са имали поне един компютър. Едва 5 на сто от ромите и 7 на сто от турското малцинство са ползвали интернет през 2005 г., което фактически ги изключва от глобалното информационно общество. Над 80 на сто от учениците от 9-12 клас в началото на 2006 г.използват интернет.

 

 

 

* * *

 

 

Министерството на културата носи отговорност за организацията, координацията и методологическото ръководство на обществените библиотеки в България. Сред дейностите му е също осъществяването и координирането на държавната политика по отношение на читалищата и любителското творчество, на училищата по изкуствата и културата и културната интеграция на малцинствените общности.
  
За Фондация Бил и Мелинда Гейтс: Водена от разбирането, че всеки живот е еднакво ценен, Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” съдейства за това, всички хора да водят здравословен и творчески начин на живот. В развиващите се страни Фондацията помага на хората да се избавят от глада и бедността и да живеят в по-добро здраве. В Съединените щати съдейства за по-широк достъп до образование и по-добър живот на всички - и по-специално на хората с ограничени възможности. Базирана в Сиатъл, Фондацията се ръководи от главния изпълнителен мениджър Пати Стонсфайър и съпредседателя Уилям Х. Гейтс-старши, под ръководството на Бил и Мелинда Гейтс и Уорън Бъфет.
  
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ осъществява държавното управление в областта на информационните технологии, съобщенията и информационното общество в България. Агенцията разширява националната мрежа от публични места за достъп до глобалната мрежа и гарантира висока сигурност на информацията.
  
Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) е неправителствена организация, основана през 1990 г. През 2007 г. в организация има 1014 индивидуални и 73 колективни членове. Сред приоритетите на съюза е да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.
  
Националното сдружение на общините в Република България е организация с нестопанска цел, създадена през 1996 г. От 1999 г. в нея членуват всички 264 общини в страната. Основната дейност на сдружението е насочена към издигане на ролята на общините като органи на местното самоуправление. Организацията провежда различни обучения, консултира общини и сама разработва проекти по международни програми.
  
ПРООН e най-голямата специализирана агенция на ООН по въпросите на развитието, която присъства в 166 страни и управлява годишно средства в размер на повече от 4 млрд. долара. Представителство на ПРООН в България е открито през 1992 г. До днес са изпълнени повече от 70 проекта на стойност над 170 млн. долара. Основните задачи на ПРООН в България са да допринася за социално приобщаване и намаляване на бедността, за повишаване качеството на живота и по-добро управление, което може да отговори на предизвикателствата пред развитието в държава-членка на Европейския съюз.