Проекти в ЦОИДУЕМ

Размер на шрифта: a |a |a|
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  /ЦОИДЕУМ/ е създаден, за да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

 
През месец март Центърът и Ромският образователен фонд обявиха конкурсна процедура за набиране на проектни предложения на тема: „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност” в следните два компонента:

 
Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища.

 
Общият бюджет на този компонент 500 000 лева, като стойността на исканата сума за един проект не трябва да надвишава 40 000 лева.
  
По настоящата конкурсна процедура за набиране на проектни предложения на ЦОИДУЕМ могат да кандидатстват: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; общини и юридически лица с нестопанска цел, разработени и изпълнявани самостоятелно или в партньорство между тях.

 
Препоръчително е партньорство с:
  • училищни настоятелства;
  • приемни детски градини;
  • приемни училища;
  • юридически лица с нестопанска цел,  имащи опит в образователната сфера.

 
Проектите трябва да имат продължителност най-късно до  01.03.2009 г.

 
Компонент 2:  Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност.

 
Общият бюджет на този компонент 150 000 лева, като стойността на исканата сума за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева.
  
По настоящата конкурсна процедура за набиране на проектни предложения на ЦОИДУЕМ могат да кандидатстват: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; общини и юридически лица с нестопанска цел, разработени и изпълнявани самостоятелно или в партньорство между тях.

 
Препоръчително е партньорство с:
  • училищни настоятелства;
  • приемни детски градини;
  • приемни училища;
  • юридически лица с нестопанска цел,  имащи опит в образователната сфера.
Проектите трябва да имат продължителност най-късно до  01.03.2009 г.
С настоящия конкурс ЦОИДУЕМ ще работи по изпълнение на специфичната стратегическа цел за децата и учениците от ромската общност: „Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в училища (приемни) извън ромските квартали”,  заложена в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

 
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 9 май 2008 г.