Проекти за театрална дейност

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерството на културата
на основание чл. 14, ал. 2, т.1 от ЗЗРК, чл. 5, ал.1, т.19 и чл.25, т.2 от Устройствения си правилник и Заповед № РД 09-80/27.02.2007 г.

Обявява сесия

за финансиране на проекти за театрална дейност в следните направления:

- Реализиране на нови спектакли (с приоритет се ползват непоставяни български драматургически текстове)
- Театрални фестивали на територията на страната

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, независимо от техния статут, регистрирани в Информационния регистър на културните организации в МК.
Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” в МК или от Интернет - страницата на МК – http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=85&t=0&z=0

Изискват се следните документи:

- Документ за предоставени права от автора или от Агенцията, която го представлява;
- Съдебна регистрация;
- Булстат;
- Документ за актуално състояние;
- Удостоверение от НАП за липса на задължения.


Документите се подават в Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство” в 2 екземпляра на хартиен носител и по e-mail: tvci@abv.bg.
Краен срок за подаване на документите – 26 март 2008 г.

За допълнителна информация на телефони: 94 00 801 и 94 00 914.