Структурни фондове ва ЕС - Оперативни програми

Размер на шрифта: a |a |a|
„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. 
 

Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС.

България има възможност да ползва средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд (КФ) на ЕС за развитие на инфраструктура, инвестиции в създаване на работни места, подпомагане на групи в неравностойно положение, проекти на местно ниво, подпомагане на малки предприятия, развитие на риболова и селското стопанство в изоставащи райони (като допълнение към Общата селскостопанска политика).
Докато Структурните фондове финансират многогодишни програми за развитие, създадени съвместно от регионите, страните-членки и Европейската комисия, то Кохезионният фонд финансира пряко индивидуални проекти, насочени към подобряване на околната среда и развитието на транспортните връзки.

Създадени са и се прилагат към настоящия момент и четири т. нар. Общностни инициативи, чрез които се цели насърчаване на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество, решаването на проблеми в областта на градското и селското развитие, на неравенството и дискриминацията на пазара на труд.
Всичко това е насочено към постигане на хармонично, балансирано и устойчиво регионално развитие и по този начин – и на по-добър живот за всеки гражданин на ЕС.

Оперативни програми:

  • Регионално развитие
  • Конкурентноспособност
  • Околна среда
  • Транспорт
  • Развитие на човешките ресурси
  • Административен капацитет
  • Техническа помощ
  • Програма за развитие на селските райони

  • Повече информация на интернет адрес - www.eufunds.bg