Анализ за състоянието на читалищата в обл. Ямбол -2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-29

Културните институции в областта са с национално значение. Историческият музей и Националният археологически резерват Кабиле съхраняват уникални предмети от разкритите над 700 селищни надгробни могили и над 300 праисторически обекта в областта.
Драматичният театър „Н. Коканова, помещаващ се в сградата на най - старото читалище на територията на областта  - НЧ „Съгласие” Ямбол, има 55 годишна творческа история.
Етнографският музей  в Елхово и етнографските сбирки, създадени и поддържани от някои читалища, пазят красотата и богатството на местния бит.
В художествената галерия „Жорж Папазов” Ямбол се експонират творби на най – известните български художници, най – богатата сбирка от декоративни творби  и стотици уникални икони.
Хоровата школа „Проф. Г. Димитров”, Камерният ансамбъл „Дианополис” и Ансамбълът за народни песни и танци  „Тунджа” имат европейска  известност и награди.
Читалищата – 84 в областта, развиват обществена дейност и съхраняват фолклорните традиции.
Ежегодните традиционни културни празници и фестивали от национално значение и с международно участие са:
- Маскараден фестивал – Ямбол
- Детски празници „Родило се, преродило” - НЧ „Зора” Ямбол – конкурс за изпълнители на народни песни, инструменталисти, танци, обреди, обичаи;
- „От Цветница до Гергьовден” – пролетен празник – конкурс за автентичен обичай, костюм и обреден хляб – НЧ „Н. Вапцаров” с. Генерал Инзово.
- Конкурс за индивидуални изпълнители – с. Генерал Инзово;
- Празник на тракийската народна песен и оркестровота народна музика на името на Стоян Гагов – НЧ „Пробуда” Ямбол;
- Национален куклено – театрален фестивал „Михаил Лъкатник”;
- Конкурс – надпяване ”С песните на Вълкана Стоянова” в местността „Мараш” –гр. Стралджа;
- Традиционен събор на народното творчество „Мараш пее” – гр. Стралджа;
- Музикални празници „Златна Диана” - Ямбол;
- Национален тракийски християнски събор „Спасовден” – местност Бакаджик;
- Фолклорен събор „Тунджа пее и танцува” – гр. Елхово;
- Празник на град Ямбол- Народен събор „Света Троица” ;
- Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири” – гр. Болярово;
- „Тракийски ритми” – празник на любителското творчество - местност Бакаджик;
- „Ямболска есен” – празник на старата градска песен – НЧ „Пробуда” Ямбол  /провежда се на две години/;
- Национален коледарски празник - гр. Ямбол.
Съорганизатори и участници в повечето от тези фестивали и празници са читалищата от областта и техните самодейни състави.
За развитие на културния живот в областта е необходимо координирано сътрудничество между институциите и използване на проекти за финансиране на дейността им.
 
Територия кв.км.
Брой населени места
Градове
Села
Брой читалища
Болярово
667 кв. км
20
1
19
6
Елхово
708 кв. км.
22
1
21
11
Стралджа
676.3 кв. км.
22
1
21
21
Тунджа
1 218.9 кв. км.
44
-
44
40
Ямбол
91 кв.км.
1
1
-
6
ОБЩО
 3 335,5 кв. км.
109
4
105
84
ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
- Читалищата са единствените институции в малките населени места, със съхранени традиции и културни функции.
- Наличие на собствен сграден фонд
- Развита художествена само –дейност в някои от читалищата.
- Сътрудничество с местната власт, културни и образователни  институции.
- Наличие на субсидия и допълнително финансиране от МК.
- Развитие на допълнителни  и нетрадиционни дейности.
- Тенденция на постоянно намаляване на населението.
- Ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст.
- Застаряване на населението.
- Обезлюдяване на периферните територии.
- Висока миграция към други райони и извън страната.
- Бедност на голяма част от селското население.
- Ограничени средства за културни инициативи.
- Липсата на комуникационни средства (телефон, факс, интернет).
- Недостатъчно обективен механизъм за разпределяне на държавната субсидия и общинските средства за читалищата.
- Почти всички читалища в областта са оземлени, но по различни причини много от тях не получават приходи от земята.
- Малък брой на кадрите са с подходящо образование.
 Препоръки:
- По – голяма активност при търсене на актуална информация за работа по проекти.
- Съвместна работа с местната власт и други правителствени, неправителствени и нестопански организации за решаване на конкретни проблеми: интеграция на хора с увреждания, работа с малцинствени групи, подобряване на екологичната среда и др.
- По – активно участие на читалищата в разработването на културната програма на общините.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук