Анализ за състоянието на читалищата в обл. Шумен -2007

Размер на шрифта: a |a |a|

2008-02-09


На територията на Област Шумен действат 123 читалища. В областния град работят професионални културни института - драматично-куклен театър, държавна филхармония, регионална библиотека, художествена галерия, регионален исторически музей със съвременна експозиция. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални къщи-музеи и археологически музей на Шуменската крепост. Въпреки това читалищата успяват да запазят специфичните си предимства пред другите културни центрове, защото дават възможност не само да се наблюдава даден културен продукт, но и да се участва в неговото реализиране. Докато в малките населени места няма конкурентна културна институция на читалището.
Състояние на сградния фонд
Голяма част от читалищата в Областта все още имат сериозна нужда от извършване на основен ремонт. Нуждите на всяко читалище от ремонт са различни, но при повечето най-належащ е ремонта на покривната част, както и обновяването на материално-техническата база.  
Библиотеки
 В библиотеките към повечето читалища книжния фонд е остарял, но през последните години се осигуряват средства за литература чрез проекти от МК, както и от собствени приходи. В Община Шумен се разпределя сума /15 000 лв./ от общинския бюджет за закупуване на  литература и абонамент за периодичен печат. В голяма част от читалищните библиотеки на останалите общини недостигат средства за абонамент на периодичен печат и закупуване на нова литература. Само в 6 читалища в Община Шумен и по едно в общините В.Преслав, Каспичан и Нови пазар е извършена автоматизация на библиотечната дейност.
Компютаризация
За съжаление обезпечеността на читалищата с компютърна техника остава крайно незадоволителна. Това ги ограничава в много направления- ползването на Интернет, автоматизиране на библиотечна дейност, обработване на документи, направа на проекти и др.
Образователен ценз и необходимостта от обучителни семинари на читалищните работници
Съществуването на читалищата като културни центрове не може да стане без интелигентно, инициативно и компетентно ръководство, което да се справя успешно с предизвикателствата на времето и да успява добре да менажира дейността си. Голяма част от читалищните работници в малките населени места имат недостатъчен образователен ценз. Това налага РЕКИЦ  да организира периодично обучения и семинари, които да компенсират тази слаба страна.
Етнически състав
Във всички общини населението е от смесен характер, като в 5 от тях преобладават малцинствените групи. Затова интегрирането им към културният живот е много важно. Създадени са и действат групи за турски, помашки, ромски и копанарски фолклор.

Читалището като съвременен информационен център
Особено важно е читалищата в населените места отдалечени от областния град да действат и като центрове за нови социални услуги, т.е. като информационни центрове за населението, за попълване на различни документи и т.н., а също да бъде и място за публичен достъп до глобалното информационно общество. Така читалището ще стане мост между традиция и съвременност. По програма ПРООН има изграден само един подобен център в с.Никола Козлево, който е извън областния град.
Читалищата дават възможност за изява на творческото начало на всеки любител- музикант, актьор, танцьор, художник.  Развиват творческите им способности и уменията да създават красота.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ ШУМЕН

СИЛНИ СТРАНИ

ПРОБЛЕМИ

1.      Всички НЧ работят според изискванията на ЗНЧ и действащото законодателство
2.      Всички НЧ имат гарантирано държавно субсидиране в рамките на 197 бройки
3.      Редовно превеждане на държавната субсидия
4.      В 60% от  общините държавната субсидия се разпределя съгласно механизма предвиден в чл. 23, ал.1 от ЗНЧ
5.      НЧ имат добри взаимоотношения и съвместна работа с общинските администрации, които ги подпомагат с осигуряването на отопление през зимния сезон, както и при организирането на участията им в регионални, национални и международни мероприятия.
6.      Около 90% от НЧ се помещават в предоставени самостоятелни сгради.
7.      Близо 70% от читалищните сгради са в добро състояние, след направените частични ремонти през последните 2 години, главно със средства от МК
8.      Няма НЧ с по-малък брой читалищни членове от изискуемите според ЗНЧ
9.      Добро покритие на читалищната мрежа спрямо населените места в областта
10.  НЧ като културен институт присъства в различните етноси за областта- българи, турци, роми
11.  Над 99% от читалищните библиотеки в областта работят, като голяма част от тях обновяват периодично фонда си от общински бюджет /Шумен/, от собствени средства и дарения
12.  За голям брой НЧ библиотеката е основна част от дейността им, с добра посещаемост

13.  Навсякъде НЧ намират форма за съвместна  работа с учащите и младите хора
14.  Всички НЧ имат годишен  културен календар по който работят. Той включва отбелязване на национални, регионални, местни и религиозни  празници.
15.  В 8 общини НЧ са основни организатори на традиционните читалищни събори
16.  Наличие на културно- исторически паметници на територията на 3 общини от областта, както на национални паркове и резервати
17.  От спечелените проекти на НЧ от областта, най-голям брой са пред общински фонд култура Шумен.
18.  Добра връзка между РЕКИЦ- Шумен, Областна администрация Шумен, НЧ в областта и всички общински администрации
19.  НЧ от областта имат нужда и ползват експертните услуги на РЕКИЦ- Шумен

1.    Финансовите средства от субсидиите за 17  щатни бройки /без Общините Шумен, Н.Козлево, Върбица и В.Преслав/ не се предоставят на НЧ, а се преразпределят за културни дейности в съответните населени места. Като в същото време има читалищни секретари работещи на хонорар.
2.       В 90% от общините липсва допълнителна общинска субсидия
3.       В 70 % от общините няма създаден общински читалищен съвет
4.       Съществуват НЧ използващи непривични за своята дейност помещения – стаи в кметства, училища, детски градини, фургон, кото има случай и на заплащане на наем /НЧ ”Ас.Златаров” – Шумен/ 
5.       Наличие на НЧ със сгради, нуждаещи се от основен ремонт,    включващ задължително покривните конструкции
6.       Над 70% от работещите в НЧ в областта  са  с нисък образователен ценз,  като над 50%  не участват във форми за повишаване на квалификацията им.
7.       В над 80% от НЧ липсва компютъна техника, а Интернет връзка имат само 5 % от НЧ в областта
8.       Само в 13 % от читалищните библиотеки се работи с  библиотечен програмен продукт.
9.       В над 35% от НЧ в областта културният календар е изключително беден, като се отбелязват само националните и релегизиозните празници повтарящи се всяка година.
10.   Недостатъчния финансов ресурс предопределя и ниското качество на художествения продукт в НЧ.
11.    Липсва връзката /гостувания/ на професионалните културни институти от областния център в селата
12.   Само в 40 % от НЧ художествената дейност е разнообразна, като съставите участват в местни, регионални, национални и международни форуми.
13.   НЧ не използват възможностите за включване и участие във форми  на културен туризъм
14.   Все още е недостатъчно участието на НЧ в проекти и програми осигуряващи допълнително финансиране
15.   Липса на интерес от страна на медиите към проблемите и дейността на НЧ в малките населени места, който трябва да се провокира с информация от НЧ

Препоръки:

1.     Общините и съответно НЧ, където  не се прилага  механизма за разпределянето на държавната субсидия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ да организират работата си според изискванията на закона

2.     Да се създадат общински читалищни съвети в 70% от общините на област Шумен

3.     Да се търсят варианти от НЧ за кандидатстване пред държавни институции, общини, фондации с проекти и програми за ремонтни дейности и обновяване на материално- техническата база

4.     Да се използват всички възможности за повишаване кфалификацията на работещите в НЧ

5.     В максимална степен да се намали % на липсваща компютърна техника в НЧ от областта

6.     Привличане на ръководители за художествените състави с цел разнообразяване на културния календар и повишаване качеството на художествения продукт в дейносите на НЧ

7.     Да се използват възможностите за включване и участие на НЧ във форми  на културен туризъм

8.     Периодично да се предоставя информация за дейността на НЧ пред медиите и пред РЕКИЦ Шумен, който също може да съдейства за нейното публикуване

9.     Спазване на Закона за народните читалища  и Уставите на читалищата при провеждането на годишните-отчетни и отчетно-изборните събрания.

10.  Редовно да се свикват годишните.отчетни събрания.


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук