Анализ за състоянието на читалищата в обл. Сливен-2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-29

В Област Сливен са регистрирани 109 читалища от 4 общини: Сливен (51 читалища) Нова Загора (31 читалища), Котел (18 читалища) и Твърдица ( 9 читалища).
Материалната база на читалищата в област Сливен е публична общинска собственост, като с изключение на Община Нова Загора тя е предоставена с Акт на читалищата за безвъзмездно ползване.
Голяма част от читалища развиват постоянни форми на художествена самодейност. Предимно това са групи за автентичен фолклор, танцови състави и групи за народно пеене, стари градски песни. В тези форми са включени предимно хора от по-възрастното поколение, но в последно време  се създават и форми за деца: денс формации, куклен и театрален състав. Освен често срещаните има създадени ромски хорове и групи за етнически фолклор.
ОБЩИНИ
Територия кв.км.
Брой населени места
Градове
Села
Брой читалища
  Сливен
1366 км2
49
2
47
51
  Нова Загора
869.4 км2
34
1
33
31
  Твърдица
442.5 км2
10
2
8
9
  Котел
866.2км2
22
1
21
18
ОБЩО
3544.066 км2
115
6
109
109
ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА  В ОБЛАСТ СЛИВЕН

СИЛНИ СТРАНИ

ПРОБЛЕМИ

-      Богато културно-историческо наследство

-     Читалищата – единствените културни институти  в малките населени места, със съхранени традиции и възможности за изява

-      Наличие на образователни и информационни центрове

-      Сграден фонд

-      Голям библиотечен фонд

-      Развита  художествена самодейност

-      Наличието на субсидии и допълнително финансиране от МК

-      Координация между общинските  власти и културните и образователни институции

-      Сътрудничество  с други културни и образователни институции

-      Неподдържан сграден фонд, нуждаещ се от ремонт или липсата на такъв

-      Физически и морално остаряла литература

-      Недостатъчно добра квалификация на персонала

-      Липса на комуникационни средства (телефон , факс и интернет)

-      Слабо развит бизнес (невъзможност за спонсорство)

-      Инертност в развитието  на някои читалища
 

-      Липса на доверие от страна на бизнес-партньорите за пълноценно използване на финансовите средства

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

-      Достъп до финансови средство от ЕС и други външни източници-
      Повишен чуждестранен интерес към природните, културни, туристически и инвестиционни възможности на областта

-   Развитие на допълнителни услуги и нетрадиционни дейности
-      Обучение – необходимост от обучения на читалищните работници по финансови и правни въпроси, разработване и управление на проекти, въпреки проведените обучения; европейски програми
-      Координация и културна интеграция на читалищата

-      Търсене на нови партньорства

-      Забавяне създаването на благоприятна правна среда за развитие на читалищата
-      Демографски проблеми (миграция и обезлюдяване)

-      Силна зависимост от външно финансиране

-      Неосъвременени мисия и цели на читалищата

Препоръки:
-      Да се предвидят средства от общинските бюджети за квалификация и преквалификация на читалищните работници.
-      Провеждане на обучения по следните теми:  „Правна среда”, „Базови компютърни умения”, „Разработване и управление на проекти”, ”Публично–частни парстньорства”, „Структурни и Кохезионен фонд на ЕС”, ”Организация и  управление на читалището”.
-      Поддържане на сградния фонд (публична общинска собственост) със средства от общинските бюджети.
-      Създаване на работна група, представляваща всички читалища от общината (за Община Сливен и Община Нова Загора, тъй като читалищата са с най-голям брой).
-      Организиране на периодични срещи по дадени проблеми между работната група и общинските власти по места (отдел „Култура”). 
-      Въвеждане на нови информационни технологии в населени места с над 200 души.
-      Осигуряване на навременна информация за възможностите за външно финансиране, за проектите към МК, МС и др. и включване на читалищата и кметствата  на населени места за партньори.
-      Привличане на  доброволци за обществено значими каузи.
-      Съдействие от страна на местните власти при осигуряване на партньорства  с правителствени, неправителствени и стопански организации за решаване на конкретни проблеми: интеграция на хора с увреждания, работа с малцинствени групи, подобряване на екологичната среда и т.н.
-      Създаване на общински фондове за финансова подкрепа на културни прояви.
-      Включване на читалищата и техните дейности в маркетинговите и туристически информационни материали на общините и областта.

-      Участие на читалищата в разработването на общинските и областна стратегии за развитие, както и привличането на други културни институти (Фондация за развитие „Читалища”, РЕКИЦ „Читалища” – гр. Сливен, Областна управа, Регионална библиотека „Сава Доброплодни”)

-      Проучване на добри практики при разпределението на субсидията на читалищата и най-вече на субсидията на новосъздадените читалища
-      Създаване на механизъм за оценка на читалищата при разпределение на общинските средства за ремонт, закупуване на техника и нова литература за читалищата.
-      Участие на читалищата в разработването на културната програма на общините.
-      Даване на стопанска самостоятелност на общинските културни  институции.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук