Анализ за състоянието на читалищата в обл. Плевен -2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

2008-02-06


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
1. В област Плевен има 123 населени места с общо 131 действащи читалища.
2. Всички 131 читалища получават държавна субсидия, разпределена  по Механизма за разпределение на държавната субсидия, ритмично получавана в читалищата.
3. Читалищата от Плевенска област  разполагат с добър сграден фонд.
4. Всички градски читалища и една малка част от селските, намиращи се в близост до общинския и областен център, са оборудвани със съвремена техника - компютри и достъп до интернет.
5. Населението в областта е разнообразно, изповядващо религията на католицизма, християнството и мюсюлманство, без етническо напрежение.
6. Читалищата от Плевенска област, работят в много тясно партньорство и взаимоотношение с НПО, бизнес, местна власт и институции.
7. Всички читалища имат достъп до  актуална информация, възможност за обучения, споделяне на добри модели и опит, чрез ежемесечните работни срещи организирани от РЕКИЦ “Читалища” Плевен.
8. В читалищата на Плевенска област се работи за съхраняване на историческото и културно наследство и традиции, но същевременно се правят първи стъпки за въвеждане на нови дейности, социално значими за местната общност.
9. Всички читалища имат добре поддържана библиотека, обслужваща местното население, част от тях използват възможността от Министерство на културата за попълване на библиотечния фонд.
1. Голяма част от читалищата разчитат единствено на държавната субсидия, слаб интерес към използване на възможностите за привличане на допълнителни финансови ресурси.
2. Всички читалища разполагат с материална база, която се оказва доста остаряла, липсват средства за ремонтни дейности .
3. В голяма част от читалищата в селата липсва телефон и съвременна компютърна техника, без достъп до комуникации.
4.  Слабо развита местна икономика в селата, което прави селото непривлекателно за младите хора, а от там и липса на такива в читалищата.
5. Липса на средства за участието на художествените колективи в големи международни, национални или регионални събори и фестивали.
6. Недостатъчен финансов ресурс за повишаване  качеството на любителското творчество и повишаване квалификацията на читалищните служители.
7. Ограничена читалищна дейност в рамките на традиционната.
8. Липсва разбиране в по голяма част от читалищните ръководства за необходимостта от внедряване на новите технологии в работата на читалищата;
Препоръки:
·      Да се привлекат финанси за обезпечаване на читалищните инициативи;
·      Да се повиши компетентността на читалищите екипи в организационното управление на читалището, привличане на доброволци, работа по проекти, финансиране от външни донори.
·      Да се компютъризират читалищата в селата на общината, с достъп до интернет.
·      Въвеждане на нови дейности за читалището в полза на местната общност, според техните потребности;
·      Да подобри материалната и техническа база на читалищата
·      Да се привлекат повече доброволци към читалищните инициативи;
·      Да създаде условия за преодоляване на неравнопоставеността в условията на живот на децата, живеещи в изостанали селски райони в сравнение с тези на техните връстници от градовете, като им се  даде възможност за личностно развитие, със средствата на изкуството и творческото участие;