Анализ за състоянието на читалищата в обл.Кюстендил-2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-02-04

На територията на Кюстендилска област има 94 регистрирани читалища. От тях 18 работят в градове и 76 в села. Най-голям брой /35 читалища/ има в община Кюстендил, а най-малък /3/ в община Рила. Реално работещите читалища в Областта са 84. Останалите 10 читалища, поради юридически нередности не функционират – в община Трекляно две, в община Бобов дол – четири и в община Кюстендил четири. Общата субсидирана бройка е 157. По отношение на своята дейност:
/данните са възоснова на обработените информационни карти на читалищаща/
 85 % -  библиотечна дейност
 55 % - любителски творчески колективи и школи по изкуства
  7 % - предлагат езикови курсове
 15 % - предлагат информационни, административни и социални услуги на населението
/процентите надхвърлят 100, защото едно читалище развива повече от една дейност /
Финансиране – финасирането на читалищата е основно от държавната субсидия. Няма изградена практика да се оптуска общинска субсидия за читалищата.  Много малка част от читалищата умело управляват своята собственост и генерират допълнителни доходи – наеми, ренти и др. Трябва да се повиши активността по отношение на мениджърската работа на читалищните секретари за по-ефективно използване на ресурсите на читалищата.
Сграден фонд и материална база – 70 % от читалищата в Областта разполагат със самостоятелни или безвъзмездно предоставени им сгради. По отношение на големината на сградния фонд – преобладават масивните сгради, построени именно за читалища.
25% ползват съвместно помещения с други институции – кметства, поща, здравни служби и т.н. 5% са все още без предоставена им собствена сграда, т.е. те ползват сградния фонд на близките до тях читалища.
Като цяло материалната база е в добро състояние. През последните години по линия на допълващата целева субсидия се извършиха множество неотложни ремонти.
Компютърна техника и достъп до Интернет
27 читалища /32 % от читалищата/ разполагат с компютърна техника. Основен проблем за набавянето на актуална информация си остава затруднения достъп до интернет. Причините най-вече са в това, че в малките населени места няма изградена такава мрежа, а за изграждането и са нужни инвестиции, които читалищата не могат да покрият сами. Именно затова само 20 читалища, от които 80 % са градски, имат свободен достъп до интернет. Останалите разчитат изцяло на доброто си партньоство с Общинските администрации за получаване на актуална информация, изпращана от РЕКИЦ – Кюстендил.
Работа по проекти
През изтеклата година се забелязва повишаване на активността по отношение на кандидатстване по проекти. Читалищата активно се включиха в сесиите за допълнителните финансови субсидии. В резлутат на това 42 читалища /50 % от всички читалища в Областта/ получиха одобрение на своите проекти. За съжаление кандидатстването с проекти пред други финансиращи организации си остава твърде ниско. Читалищата все още не работят активно в тази насока. Основните причини могат да се обобщят в две насоки: затруднения достъп до актуална информация и ниския капацитет от знания и умения при работа с проекти. В тази насока РЕКИЦ „Читалища” – Кюстендил, организира ежегодни обучителни семинари за повишаване на знанията на читалищните кадри.
Участие в обучителни семинари и работни срещи по проблемите на читалищата
Забелязва се тенденция на увеличаване на интереса и участието на читалищата в обучителни семинари и срещи за обмяна на добри практики. През изтеклата година РЕКИЦ – Кюстендил организира три по-мащабни подобни мероприятия – две срещи за обмяна на добри практики  -  "Споделяне на добри модели и практики" и Обучителен семинар на тема «Структурните фондове  на ЕС - реални възможности за финансиране на читалищни инициативи». Тези мероприятия предизвикаха интерес сред читалищата, показателно за което е тяхното желание по-често да се провеждат такива семинари.
Развитие на разнообразни форми на работа
Цялостната картина по отношение на разнообразните форми на работа в читалищата в Кюстендилска област е, че има неизползвани възможности за развиване на допълнителни и разнообразни форми на работа към читалищата. Показателен факт за това е, че читалищата са единствените културни и граждански институции, особено в малките населени места.
В 90 % от читалищата работата е изцяло традиционна. Все още много малка част от читалища предлагат административни, социални и информационни услуги на населението. Това са тези читалища, в които по проекти са изградени подобни центрове.
Насоченост на развитие на читалищата
/данните са въз основа на обработените информационни карти на читалищаща/
18 %  Социална
12 %  Информационна
  90 %  Културна
  65 %  Образователна
/процентите надхвърлят 100, защото едно читалище съвместява повече от една насоченост/
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
- Богато културно-историческо наследство-
Единствените културни институти в населените места
- Юридическа самостоятелност
-  Възможност за реализиране на нови дейности;
-      Възможност за развитие на еко и селски туризъм
-     Проведено обучение, включващо информация за ОП и възможностите на читалищата за кандидатстване по тях
-      Защитени проекти пред МК за ремонти, абонамент, книги, фестивали и др.
    
-     Материалната база е остаряла и подлежи на ремонт
-      Застаряващо население и голяма миграция
-    Липса на компютърна техника и свободен достъп до Интернет
-     Недостатъчни средства за дейност на селските читалища
-     По-голямата част от читалищните работници не са участвали в квалификационни обучения и това до голяма степен се отразява и върху дейността на читалищата, която на този етап се свежда до библиотечно обслужване, културно масова работа и художествена самодейност, и то за отделни села.
-      Почти всички читалища от малките населени места не получават допълнителни приходи от наеми, дарения и спонсорство.
-      Не се работи пълноценно с НПО и не се използва пълноценно капацитета на читалището, като НПО
-     Няма допълнителни и разнобразни форми, основно работят библиотеките
-     Недостатъчни средства за допълнителни дейности;
-    Ниска заинтересованост от страна на читалищните настоятелства по отношение работа по проекти
Препоръки:
- По-голяма активност на секретарите при осъществяване на мениджърската работа на читалището
- По-ефективно прилагане на механизма за разпределяне на субсидиите като се насочи вниманието към работещите читалища
-  Лобиране пред Общинския съвет за предоставяне на земеделска земя на читалищата
- Да се търсят алтернативни начини за финасиране на ремонт и обновяване на материалната база
- Да се спазва стриктно Устава на читалището, реда и процедурите при свикване на годишно-отчетни събрания и коректно изготвяне и водене на нормативната документация на читалището
- Да се активизира работата по изграждане на партньорски взаимоотношения с неправителствения сектор
- Обръщане на по-голямо внимание на социалната насоченост на читалищната дейност - работа със различни социални групи /най-вече хората в пенсионна възраст, вземайки предвид структурата на населението/
-  Развиване на нови форми на читалищната дейност – Кюстендилска област е с богато културно и историческо наследство. Има благоприятни уславия за развитие на еко и селски туризъм
- Да се повиши активността на читалищата при работата им в проекти /не само по линия на допълващата субсидия от Министерство на културатата/
-  Създаване на общински фондове за финансиране на културни прояви
- Подобряване на материалната база, ускорена компютъризация и осигуряване на достъп до интернет, особено в малките населени места
- Читалищните кадри по-активно да участват в обучения за повишаване на своя капацитет
- Проучване и прилагане на положителни читалищни практики
-  По-активно ползване на експертните услуги, които предоставя РЕКИЦ “Читалища” - Кюстендил

Пълният текст на анализа може да изтеглите от тук