Анализ за състоянието на читалищата в обл. Габрово -2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-02-06

На територията на област Габрово функционират 73 читалища, 15 от които в градовете и 58 в селата. Те осъществяват разнообразна читалищна дейност в различните сфери на изкуството, науката, културата, социалните услуги и туризма, и внасят своя безспорен принос за оформянето на културно-просветния обмен на областта. Многобройните им състави намират изява извън пределите на областта и страната и се превръщат в истински културни посланици на България в Европа и света.
Финансирането на читалищата от Габровска област е главно от държавния бюджет, общината, Министерството на културата и собствените приходи, които се осигуряват от членски внос, изяви на съставите, работа по програми и проекти, дарения, спонсорство.
Наблюденията ни през последните години показват, че все повече читалища започват да работят по проекти и програми. За съжаление все още липсва необходимият капацитет от специалисти, особено в малките населени места, който да подпомогне развитието на този процес. РЕКИЦ „Читалища” – Габрово ще продължава да организира семинари и обучения за работа по проекти и да предоставя актуална информация за тях.
Сградният фонд на читалищата е в добро състояние. Периодично се извършват частични ремонти, но средствата все още не достигат и се работи само върху проблемните зони. Течащите покриви, дори и след частичен ремонт са доста често срещано явление. Не по-малък проблем е липсата на сгради за осъществяване на читалищна дейност. Информация по този въпрос е представена в swot анализите на всяка община, където са изброени читалищата, които все още нямат сгради. Надяваме се, че ще бъде намерено решение на този проблем.
Болшинството от читалищата в областта извършват библиотечна дейност и периодично допълват фондовете си в съответствие с новите потребности на читателите. Приятно пречатление прави фактът, че наред със старите, традиционни читалищни форми започват да се развиват и нови дейности в областта на социалното дело, информационните услуги и туризма. Всичко това допринася за утвърждаването на читалищата от областта като съвременни културни институции, които отговарят на новите индивидуални и социални потребности.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ ГАБРОВО
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
 
 - Наличие на собствен сграден фонд и на  предоставен  от общината за безвъзмездно ползване;
-Получаване на държавни и общински субсидии,  допълнително финансиране от Министерството на културата, приходи от спонсорство ,  наеми, членски внос, изяви на съставите и защитени проекти;
- Голям  брой  библиотечни единици и периодично допълване на  фондовете;
- Осигурен  квалифициран щатен персонал, с изключение на    малките населени места;
- Организиране на семинари и обучения, с цел повишаване на квалификацията на читалищните деятели;
- Наличие на добри мениджърски умения от страна на председателите и секретарите на читалищата;
- Наличие на компютърна и размножителна техника в градските читалища;
- Наличие на информационни центрове в градските читалища;
- Богата гама от художествена самодейност  в различните сфери на изкуството/певческо, музикално, танцово, театрално,   изворен фолклор, възстановка   на обичаи и др./;
-  Утвърждаване на  традиционни празници на града  и населените места -“Дни на духовната музика”, Габровския карнавал , Празника на тиквата, традиционния събор на народното творчество – “Бабан” и др.;
и др./ и провеждането на разнообразни културни прояви  с участието на художествени състави от читалищата на общината, областта, страната и чужбина;
- Участие в общински, национални и международни прегледи и фестивали;
- Много добра координация и сътрудничество с местната власт – Областно управление, община и кметства ;
- Изградени  отношения на сътрудничество и партньорство с различни културни  институти и НПО;
- Работа с младежи и деца, в т.ч. и деца в неравностойно социално положение;
- Извършване на социални дейности и работа с възрастни хора, включително и възрастни с интелектуални увреждания;
- Изградено ново читалищно съдружие за съвместна работа по проекти на ЕФ „Съдружие за Европа” с участието на 25 читалища от региона;
- Работа по програми и проекти ;
-  Целогодишен актуален и жанрово разнообразен културен календар.
- Липса  на сграден фонд  за НЧ “Габрово”-                                  Габрово,   НЧ “Светите братя       Кирил  и Методий”- с. Райновци,  НЧ ”Васил       Левски”- с. Трънито,  НЧ”П. Яворов”- с.Борики, НЧ „Наука”- с. Боженците;
- Течащи  покриви,  недовършени ремонтни дейности и липса на средства за добра поддръжка на сградния фонд;
- Необходимост от ремонт на сградата на НЧ „Просвета”- с. Градище и ремонт на покривите на НЧ „Пробуда”-с. Ряховците , НЧ „В. Левски”- с. Горна Росица, НЧ „Пробуда”-  с.Буря и НЧ „Св.Климент Охридски”- с.Сенник;
- Проблеми , свързани с разпределяне на субсидията;
- Непълноценно използване на част от сградния фонд;
- Недостатъчна  работа с бизнес средите за осигуряване на дарения и спонсорство;
- Липса  на компютърна и размножителна техника  в читалищата и библиотеките;
- Липса на комуникационни средства- телефон, факс, интернет в малките населени места ;     
- Недостатъчна квалификация на  читалищните   и библиотечните кадри в малките населени места;      
- Морално и физически остарял библиотечен фонд в част от читалищните библиотеки;
- Липса на достатъчен капацитет за работа по проекти;
- Остаряло обурудване и реквизит в голяма част от читалищата;
- Проблеми при работата с представителите на местната власт в три читалища от общината;
- Негативно влияние на демографските фактори -    ниска раждаемост, миграция, застаряващо население;
- Липса на капацитет за развитието на нови читалищни форми в областта на социалното дело,  туризма, изграждането на информационни центрове и др.;
- Недостатъчни финансови средства за подсигуряване на отоплителния сезон  и осъществяване на нормална читалищната дейност през този период;
- Недостатъчно познаване на нормативната уредба в малък брой читалища.
   

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук