Анализ за състоянието на читалищата в обл. Враца -2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-02-06

В 80 % от селищата на област Враца има регистрирани и действащи чшталища – общо 97. Регистрирано, но не действащо е единствено читалището в с. Бързина, общ. Хайредин, където има обаче засилена активност на местната общност за възтановяването му. През 2007 г. бяха регистрирани 2 нови читалища : в с.Нефела, общ. Враца и в с. Баурене, общ. Криводол, което е положителна тенденция за въстановяването на читалищата в малките населени места като единствени културни центрове, отговарящи на духовните потребности на населението и осигуряващи най- добрите условия за творчески изяви и за съхраняване на местните културни традиции. В сравнение с 2006 год. се наблюдава все по-голяма активност  на читалищните служители за използване максимално  възможностите на читалищата като сдружения с идеална цел чрез развитие на нови дейности. Наблюдава се и засилена инициативност, ново мислене и подкрепа от местната власт, бизнес и общност при решаването на най – наболелите  проблеми при повечето читалища от областта.  
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ ВРАЦА
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
- Наличие на сграден фонд, с големи функционални възможности
- Юридическа самостоятелност
- Читалищата са единствените културни институции в малките населени места
- Голям библиотечен фонд и наличие на читални
- Богато културно – историческо наследство
- Развита художествена самодейност с традиции и приемственост
- Координация и добро сътрудничество с общинските власти и с културните институции
- Прилагане на добър и ефективен механизъм при разпределението на държавните субсидии
- Наличие на допълващи субсидии от МК и на спонсорства от местния бизнес
- Добър опит на някои читалища и засилен интерес на останалите към разработката на проекти
- Добър опит в сътрудничеството и обмяната на практики и културен продукт между читалищата
- Дългогодишен,професионален  опит на повечето читалищни служители
- Осигурена допълнителна квалификация на читалищните секретари
- Активно участие и засилване интереса на младите хора към читалищната дейност
- Липса на достатъчно средства за поддържане на сградния фонд и ефективното му използване през зимата
- Остарял библиотечен фонд и липса на достатъчно средства за попълването му с нови заглавия и периодични издания
- Липса на комуникационни средства и на Интернет в повечето от читалищата
- Демографски проблеми – миграция,обезлюдяване и застаряване на населението
- Инертност в дейността  на някои читалища
- Недобра компетентност и квалификация на някои читалищни служители по организационните проблеми на читалищата и за работа по проекти
- Липса на активност за намиране на актуална информация за проекти
- Нерегулярно провеждане на отчетно-изборни събрания и лошо водена документация за читалищната дейност в резултат от недостатъчно познаване на нормативната уредба
- Потдържане на фиктивна членска маса и неритмично събиране на членския внос
Препоръки:
- Поддържане на сградния фонд със средства от общинските бюджети и търсенето на такива чрез разработване на проекти
- Създаване на обективни критерии при атестацията на читалищата за разпределение на държавната и общинска субсидия
- Организиране на обучения по теми, които са необходими за правилното и ефективно управление на читалищата и осъвременяване на тяхната мисия
- Осигуряване на навременна информация за възможностите за външно финансиране, за проекти и програми, както и включването на читалищата като партньори в проекти за местно развитие
- Сдружаването на читалищата с цел защита на интересите им
- По-голяма активност от страна на читалищните настоятелства в ангажирането на местните общности в дейността на читалищата
- Съвместна  работа с местната власт и други правителствени, неправителствени и НПОрганизации за решаване на конкретни  социални проблеми: интеграция на хора с увреждания, работа с малцинствени групи, подобряване на екологичната среда
- Включване на читалищата и техните дейности в маркетинговите и информационни материали на общините, областта и туристическите агенции
- Въвеждане на информационните технологии в малките населени места
- По -  редовно провеждане на отчетно изборните събрания
- Правилно и изрядно  водене на документацията на читалищата
- Създаване на механизъм за по – активно ползване на услугите на РЕКИЦ - Враца

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук