Анализ за състоянието на читалищата в обл. Бургас-2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

 

2008-02-04

Област Бургас се състои от 13 общини и 258 населени места. На нейната територия се намират 161 регистрирани читалища. Те са духовни и културни средища, които съхраняват уникалното наследство на Бургаския край.
По-голяма част от ползват сгради, които са публична общинска собственост. Някои читалища са претърпели частичен, а други основен ремонт и обновяване.
Читалищата формират собствени бюджети , като набират средства от следните източници : чл.внос, дарения, наеми, културно-просветна дейност, субсидия от държавния и общински бюджет, проекти.
Като библиотечно и информационно обслужване всички читалища от регион Бургас поддържат общообразователни библиотеки. През изминалата година значително е обновен библиотечния фонд, повече в областта на художествената литература и по-малко в тази на отрасловата.
Градскити читалища   притежават съвременна компютърна техника, но такава липсва в НЧ в селските райони.
Читалищата поддържат добри взаимоотношения с местната администрация, с неправителствени организации и бизнеса.
Най-силната страна на читалищата в Бургаска област е тяхната културна дейност и художествено – творчески изяви. Повечето от тях поддържат активен целогодишен културен календар.
Читалищата извършват също различни административни и информационно-консултантски услуги на населението.
Част от тях имат опит в осъществяването на инициативи на местно равнище

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ БУРГАС
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
-         институционална легитимност и устойчивост
-         авторитет и доверие сред местната общност
-         добра библиотечно-библиографска дейност
-         интересна културна дейност
-         добро сътрудничество и съдействие с местната власт
-         съхраняване на уникалните местни традиции, обичаи и обреди
-         наличие на сграден фонд
-         географското положение – предпоставка за развитието на културен, селски и екотуризъм
-         използване на възможностите, предоставени от Министерство на културата за допълваща субсидия
- необходимост от допълнителна квалификация на читалишните работници /предимно селски читалища/
-липса на компютърна техника и интернет връзка
-недостатъчна заинтересованост относно финасиране извън държавна субсидия
-относително нисък дял на собствени приходи
-недостатъчна работа по проекти
-демографски процеси-предпоставка за миграция

Препоръки:
- По-ефективно прилагане механизма за разпределение на годишна субсидия
- Повишаване образователната квалификация на читалищните работници/предимно за кадрите в читалища в  селата/
- Въвеждане на информационни технологии
- Провеждане на обучения по следните теми “Разработване и управление на проекти”, “Библиотечно дело”, “Културен менижмънт”,”Организация и управление на читалищата”
- Работа по проекти  с цел усвояване средства от ЕС и др.фондове/”Развитие на селските райони”,”Трансгранично сътрудничество”и др./
-Читалищата биха могли да се превърнат в посредник между културата и туризма,  като могат да се включат активно в предлагането на на качествен туристически продукт- преди всичко в някои допълнителни туристически услуги
-Съвместна работа с местната власт и други правителствени, неправителствени организации за решаване на конкретни социални проблеми: интеграция на хора с увреждания, работа с малцинствени групи и др.
-По-тясно сътрудничество с РЕКИЦ”Читалища” и взаимна ползотворна работа
- Популяризиране дейността на читалищата чрез съвременните информационни технологии

 

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук