Анализ за състоянието на читалищата в обл. Силистра -2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-31

Силистренска област обхваща 7 общински центъра с 118 населени места, от които 5 са градове, а 113 са села. В Силистренска област действащите читалища са 100, от които в общинските центове са 9 ,  съответно на територията на гр.Силистра – 2 и гр.Алфатар – 2, а останалите 91 са в селата. Действащи са 98, а по данни на гл.специалист «Kултура» в Главинишки регион 2  са с временно преустановена дейност.
Независимо от броя си читалищата са уникални средища за удовлетворяване на културна и духовна потребност на местното население.Те нямат за цел да развиват професионализъм в различните направлания на изкуството, а са с отворени врати за всеки етнос и място за изява и развитие на духовните ценности.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
1.      Наличие на Закон за читалищата.
2.      Юридическа самостоятелност.
3.      Гарантирана държавна субсидия.
4.      Наличие на сграден фонд: собствена земя и техническа база.
5.      Регистрирани общо 100 читалища, от които 98 са действащи и 2 с преустановена дейност в общо 118-те населени места на областта.
6.      Наличие на механизъм за разпределяне на държавната субсидия.
7.      Ритмично превеждане на субсидията в 7-те общини.
8.      Ежемесечни информационни срещи в РЕКИЦ”Читалища”-Силистра / с информационна и координираща функция/.
9.      Добро партньорство и подкрепа от общинското ръководство /кметове, НПО, училища/ 
10.  Наличие на компютърна техника и достъп до интернет в почти всички общински читалища.
11.  Много добро сътрудничество с Регионална библиотека „Партений Павлович”-Силистра.
12.  Функциониращи библиотеки в читалищата по места.
13.  Развита художествена самодейност.
14.  Стемеж към приемственост между поколенията.
1.      Отрицателен приръст на населението и намалена раждаемост.
2.      Застаряване на населението в селата и малките градове.
3.      Висок процент на безработица в по-малките градове.
4.      Миграция на младото поколение и подрастващите към близкия  по-голям град и търсене на препитание в чужбина.
5.      Понижен интерес на младите хора към читалищната дейност.
6.      Не добър мениджмънт в читалищата от селата, формално отношеение на  читалищните настоятелства към работата и проблемите на читалището.
7.      Слаб интерес към обучения и повишаване на квалификацията на щатните служители.
8.      Неритмично обновяване на библиотечния фонд.
9.      Недостатъчно средства за поддръжка и оборудване на сградния фонд.
10.  Концентриране на субсидията в общинските читалища, за смека на селските, за които се отпускат по 1/една/ или често 0,5/половин/ субсидия.
11.  Липса на възможност за комуникация с читалищата  в част от по-малките села.
Препоръки:
-         По-ефективно прилагане на механизма за разпределяне на държавната субсидия за читалищата.
-         Създаване на общински фондове за финансова подкрепа на културни прояви.
-         Редовно кандидатстване пред МК за допълваща субсидия по различните направления.
-         Назначаване на  щатните служители към читалищата на конкурсен принцип.
-         Актуализиране  на договорите за предоставяне на читалищна земя и помещения под наем и ареда.
-         По-ефективно сътрудничество и използване на експертните услуги предоставяни от РЕКИЦ „Читалища”- Силистра.
-        Участие на читалищните дейци в обучителни семинари, повишаващи техния капацитет по отношение организация, управление и кандидатстване за финансиране по Европейските фондове.
-         Съвместна работа и сътрудничество с местната валаст, правителствени, неправителствени организации и бизнеса.
-        По-ефективно използване на читалищната мрежа и ресурса на читалищнит дейци при изпълнение на Общинските планове за развитие и Областната стратегия.
-         Включване на читалищата и техните дейности в маркетинговите и туристически информационни материали на общините в областта.
                  

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук