Анализ за състоянието на читалищата в София-град - 2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-31

Столична община обхваща 38 населени места, от които 4 града /София, Банкя, Бухово, Нови Искър/ и 34 села. Общо територията й възлиза на 1 311 кв.км, от които 245,5 кв.км са населени места и урбанизирани територии. Населението на София-град  наброява около 1 351 560 жители.
Териториално-административно София е разделена на 24 района. Най-голям по площ се явява район “Панчарево”, а по брой жители – “Люлин”.
На територията на Столична община функционират най-голям брой и най-разнообразни обществено-културни институции и образователни звена. В Столична община действат над 20 театъра, над 30 кино-салона и още толкова музеи. Има над 230 детски градини, около 300 училища /в т.ч. СОУ, техникуми, професионални гимназии и т.н./, около 20 университети, колежи, институти и близо 500 библиотеки. В богатия културен живот на столицата своето достойно място заемат и читалищата. На територията й развиват дейността си над 140 читалища, които обхващат всички райони на София. Техните конкретни характеристики са предмет на настоящия анализ.
ОБЩИНИ
Територия кв.км.
Села
Брой читалища
район “Средец”
3 кв.км.

6
район “Красно село”
7,9 кв.км

6
Район “Възраждане”
3,16 кв.км.

8
район “Оборище”
3,07 кв.км.

4
район “Сердика”
17,53 кв.км.

7
район “Подуяне”

5
район “Слатина”
13,25 кв.км.

8
район “Изгрев”

3
район “Лозенец”

4
район “Триадица”
9,8 кв.км.

6
район “Красна поляна”
9,2 кв.км.

6
район “Илинден”
3,31 кв.км.

3
район “Надежда”
19,3 кв.км.

6
район “Искър”
25,6 кв.км.
1
3
район “Младост”
16,78 кв.км.

4
район “Студентски”

4
район “Витоша”

2
7
район “Овча купел”

1
5
район “Люлин”
22,22 кв.км.

5
район “Връбница”
44 кв.км.
2
7
район “Нови Искър”
220 кв.км.
12
16
район “Кремиковци”
213 кв.км
4
10
район “Панчарево”
364,743 кв.км.
10
11
район “Банкя”

2
2
ОБЩО  24

34
146
        
ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА
НА ЧИТАЛИЩАТА В СОФИЯ - ГРАД
СИЛНИ СТРАНИ (+)
ПРОБЛЕМИ (-)
1. Общи характеристики
Добре развита читалищна мрежа
Наличие на много културни институции, които конкурират дейността на читалищата
Юридическа независимост
Липса на финансиране от Столична община и местните общински структури
Гарантирано субсидиране
Зависимост от външно финансиране
Сътрудничество между читалищата и общинските власти в повечето райони
Конкуренция между читалищата (предимно в централните райони)
Добри контакти между някои от читалищата в района
Нисък брой на читалищните членове (предимно в периферните райони)
Добри контакти с местните учебни заведения

Основни културни и социални средища (в периферните райони - крайни квартали, села и градовете Нови Искър, Банкя и Бухово)

2. Материална база и техническо оборудване
Добре поддържан сграден фонд на повечето читалища
Голяма част от читалищата се помещават в стари сгради, които изискват постоянни ремонтни дейности
Над 80% от читалищата разполагат поне с един компютър

Достъп до интернет в над 50% от читалищата

Собствен реквизит, музикално и сценично оборудване

3. Библиотека
Мрежа от читалищни библиотеки
Липса на библиотечен софтуер в 80% от читалищата
Добре подредена и поддържана библиотека
Наличие на морално остаряла литература
Богат библиотечен фонд
Наличие на други библиотеки - конкуренция на читалищните
Значителен брой читатели

4. Управленска инициатива и квалификация на кадрите
Инициативност на читалищните кадри
Липса на мотивация при някои читалища за участие в срещи и обучения, организирани от РЕКИЦ “Читалища” и други
Тенденция към повишаване на квалификацията на читалищните кадри
Липса на активност за участие в обявената сесия на МК, в подкрепа на любителското творчество (само 5 читалища)


Активност за участие по програми на МК (допълваща целева субсидия, подкрепа за обновяване на библиотечните фондове)

Организиране на културни прояви

Добри контакти с други културни и социални организации – съвместни инициативи

Сдружаване на читалищата за решаване на общи проблеми и организиране на съвместни инициативи

Алтернативни начини на финасиране - отдаване под наем, договори за съвместна дейност, спонсорство и др.

5. Дейност
Традиции в дейностите
В някои населени места читалищната дейност се ограничава единствено в поддържането на библиотека
Разнообразие в дейностите

Съхраняване на българския фолклор и народни обичаи

Привличане на населението чрез предлагане и на нетрадиционни читалищни форми

Наличие и поддържане на етнографски сбирки

 Участия в регионални, национални и международни конкурси и фестивали

Предварително планиране на културната дейност

Съвместни инициативи на читалищата


       Читалищата в София - град са важна част от културния живот на столицата. Повечето от тях са с дългогодишни традиции и въпреки конкуренцията от много и най-разнообразни културни и образователни институции, те са намерили своето място. С богатата си дейност, включваща школи, кръжоци, художествени колективи,  клубове, те са притегателен център за хора от различни възрасти, с различни потребности и интереси. Така те изпълняват и своята социална функция.
       Освен средища за съхраняване на българската култура и традиции, софийските читалища са отворени и за нови идеи и обогатяване на дейността си. Читалищните ръководства търсят нови форми за самоиздръжка и финансиране - спонсорство, участие в различни проекти и инициативи и др. Читалищата се възползват и от възможножността за допълнително финансиране от Министерство на културата. През 2007г. общо 64 читалища от Столична община са подкрепени с допълваща целева субсидия.
       Като цяло читалищата в София-град са много различни по между си. Това се определя не само от спецификата на София-град и различните условия, в които те работят, сравнени с тези от страната, но и от характеристиките на съответното населеното място. Дейността на читалищата е съобразена с броя, етническия състав, интересите и потребностите на общността, към която са ориентирани.
       За по-голяма ефективност на работата на читалищата в района на София-град е необходимо да се наблегне на:
Ø     утвърждаване на читалищата като духовни центрове в  условията на гражданско общество и способстване за приобщаването ни към европейските ценности;
Ø     засилване на партньорството между читалищата, гражданските организации и местната власт;
Ø     модернизиране и повишаване на конкурентността на читалищата в съвременните условия;
Ø     по-широко популяризиране на дейността на читалищата сред населението;
Ø     повишаване на квалификацията на читалищните кадри и по-голяма активност за включване в обучителни семинари;
Ø     разработване на проекти като алтернативен начин за набиране на финансови средства;
Ø     въвеждане на съвременни технологии във всички читалища;
Ø     обогатяване на библиотечните фондове с нова и актуална литература;
Ø     разширяване на обхвата на дейностите в някои читалища (предимно читалищата в селските райони);
Ø     по-голяма активност за ползване на услугите, които РЕКИЦ “Читалища” - София предлага.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук