Анализ за състоянието на читалищата в обл.Софийска- 2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-27

На територията от Софийска област, която е наблюдавана от Регионалния експертно консултантски и информационен център „Читалища” в Своге /РЕКИЦ „Читалища” в Своге /София-1/ наблюдава 10 от общините от област Софийска – Своге, Самоков, Божурище, Ихтиман, Долна баня, Драгоман, Костинброд, Сливница, Костенец, Годеч/ има регистрирани 83 читалища. От тях, в община Своге 8 неработят.
Читалищата са единствените културни институции, съхраняващи и популяризиращи фолклорните традиции.
За разлика от 2006 година се наблюдава активизиране на кадрите по места, участие в разработване на проекти и съвместно партньорство с общините по оперативни програми.
Добро партньорство с общинска администрация, бизнес и НПО.
Открояват се читалища в селата, които освен културната си дейност извършват различни административни и информационно-консултантски услуги. 
ОБЩИНИ
Територия кв.км.
Брой населени места
Градове
Села
Брой читалища
СВОГЕ
866 кв.км.
38
1
37
15
САМОКОВ
1303,6 кв.км.
28
1
27
24
БОЖУРИЩЕ
-
10
1
9
5
ИХТИМАН
115 854кв.км
28
1
27
7
ДОЛНА БАНЯ
-
1
1
-
1
ДРАГОМАН
-
34
1
33
5
КОСТИНБРОД
254 239 дка.
14
1
13
9
СЛИВНИЦА
187 кв.км.
13
1
12
2
КОСТЕНЕЦ
301,78кв.км
8
1
7
5
ГОДЕЧ
37 400 дка.
20
1
19
2
ОБЩО   10
194
10  
184
75
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ СОФИЙСКА
/общини Своге, Самоков, Божурище, Ихтиман, Долна баня, Драгоман, Костинброд, Сливница, Костенец, Годеч/

 
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
Регистрирани 83 читалища по ЗНЧ
Спазване на механизма за разпределяне на субсидията за читалищата
Наличие на допълнително финансиране от МК
Координация между общинските власти, културните и образователни институции
Силни партньорски взаимоотношения с кметовете,общинска администрация, бизнеса, НПО и училища по места
Функциониращи библиотеки
Голям библиотечен фонд
Наличие на сграден фонд и извършени частични ремонти
Участие на самодейни колективи в национални, международни събори и фестивали и организация на такива
Наличие на музей и етнографски сбирки – Своге, Ихтиман, Драгоман, Самоков, Костенец
Активно участие на секретари в обучителни програми и семинари
В градските и само в част от селските читалища се развива художествена самодейност и има наличие на школи, кръжоци и курсове
Разработени и реализирани сравнително голям брой проекти
Наличие в по-голям брой читалища на компютърна техника и интернет връзка
Работа по оперативни програми
Добра мениджърска работа на читалищни служители
Съхранение на фолклорното наследство и националните традици                            
                                       
В общини част от читалищата в селата работят предимно като библиотеки
Липса на художествена самодейност по места
Рутинност на кадрите
Остарял и неподдържан сграден фонд  по места
Остарял библиотечен фонд в част от селските читалища
Отсъствие на съвременни форми /библиотечен софтуер/ на обслужване в библиотеките
Липса на регламент при подбора на кадрите в школите по изкуствата
Недостатъчно добра квалификация и неподходяща възраст на персонала в по-голяма част от читалищата
Липса на комуникационни средства в част от селските читалища /телефон, факс, Интернет връзка и компютърна техника/
Липсва очакваната активност по места от страна на читалищните ръководства за привличане на нови членове, за разширяване на социалния и етнически състав, за търсене на форми за самоиздръжка и финансиране, каквито ЗНЧ им предоставя
Липса на интерес и мотивация  в част от селските читалищата към проекти и програми и участие в квалификационни курсове за повишаване на уменията им
Нередовен организационен живот
Застаряващо население по селата
Препоръки:
Осъществяване на специализирано обучение на читалищните кадри за придобиване на умения за работа в условията на Европейския съюз.
Разширяване социалния обхват на читалищната дейност с продукти и услуги,
които да бъдат насочени към по-голям брой потребители / малцинствени групи, инвалиди, възрастни хора, сираци, деца в неравностойно положение и др. /
Предлагане и реализация на нови и съвременни форми за привличане на обществения интерес.
Създаване на общински фондове за финансиране на културни прояви.
Оборудване на читалищата в селата с компютърна техника и достъп до интернет, както и провеждането на обучения по компютърна грамотност.
Подпомагане на национални, международни и регионални фолклорни празници и събори от страна на съответните органи.
Популяризиране и опазване на културно-историческото и фолклорно наследство.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук