Анализ за състоянието на читалищата в обл.Търговище-2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-24

Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област Шумен, на юг със Сливен и на запад с Велико Търново. В пределите си включва земи от Дунавската равнина на север и от Предбалкана на юг. Административен център на областта е град Търговище. Той отстои на 320 км от София, на 121 км от Варна и на 100 км от Русе. Удобна е и меридионалната връзка през Котел за Южна България.
Област Търговище включва 5 общини и 196 населени места. Територи­ята на областта е 2710,4 км2 или 13,6 % от територията на Североиз­точния район за планиране и 2,4 % от общата терито­рия на страната. Населението наброява 138160 хил. д. (2003 г.) – 10,7 % от населението на Североизточния район за планиране и 1,8 % от населе­нието на България. По брой на населението област Търговище е под средното за страната.
На територията на област Търговище работят 111 читалища и четири филиала в община Попово. Всички те могат да се определят като действащи и получават държавна субсидия. В останалите села, които са с население под 200 души, няма функциониращи читалища, но в част от тях има пререгистрирани по новия закон. В тези села се наблюдава тенденция към активизиране на местните общности и успешни стъпки за възстановяване дейността на някои читалища.
Кратка информация за  читалищата по общини
ОБЩИНИ
Територия кв.км.
Брой населени места
Градове
Села
Брой читалища
Антоново
472
60
1
59
11
Опака
154
6
1
5
6
Омуртаг
401
43
1
42
23
Попово
833,2
35
1
34
32
Търговище
872
52
1
51
39
ОБЩО
2732.2
196
5
191
111
От количествените показатели на тези аспекти, които сме извели в приложената ТАБЛИЦА, може да се направи реална оценка за тяхната роля в съответното населено място и за перспективите за развитието им.
Т А Б Л И Ц А
ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2007 ГОДИНА
НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Община
Брой
читалища
Субс.
бройки
Проекти
За Допълв.
субсидии
Библи-
отечен
фонд
Брой
читатели
Худож.
кол-ви
Школи
Клубове
кръжоци
Брой читалища с офис
техника
Други
проекти
Ремонти
1.
Антоново
11
18
1
87361
1521
12
11
1
0
1
2.
Опака
6
7
1
56417
847
3
4
2
2
1
3.
Омуртаг
23
38
14
174389
3540
24
11
2
1
13
4.
Попово
32+ 4 филиала
55
23
260759
4163
34
41
9
5
11
5.
Търговище
39
41
29
221186
2809
40
37
25
16
17
Общо
111+4
159
68
800113
12880
83
104
39
24
43
СИЛНИ СТРАНИ
ПРОБЛЕМИ
 • Наличие на читалища в над 60% от населените места, като без читалища са най малките села от общините Антоново, Омуртаг и Търговище;
 • Всички читалища разполагат със собствени библиотеки, като фондовете се попълват предимно от субсидиите и чрез проекти за допълващи целеви субсидии;
 • Сградите, в които се помещават читалищата са общинска собственост /с изключение на читалището в с. Васил Левски/ и са предоставени за безвъзмездно и безсрочно ползване с решения на съответните Общински съвети. През 2007 година 43 читалища са извършили частични ремонти на сградния си фонд;
 • Част от читалищата – предимно в по големите населени места, имат достъп до Интернет. Наблюдава се трайна тенденция за оборудване на читалищата с компютърна и друга офис техника, като това в най голяма степен се отнася за Търговищка община;
 • Увеличава се броя на читалищата, които си осигуряват собствено финансиране от наеми на помещения и земи, от спонсори, дарители и проекти;
 • Нараства броя на художествените колективи към читалищата, като най многобройни са детските състави и групите за автентичен фолклор. В общините Попово, Омуртаг и Антоново е възстановена традицията за провеждане на Общински прегледи и фестивали;
 • Читалищата поддържат традицията за отбелязване на значими национални събития, като основни партньори в тях са кметствата и училищата;
 • През 2007 година значително се увеличи броя на щатните читалищни работници, включили се в семинари, дискусии и други форми за придобиване на допълнителни знания, като голяма част от тях са реализирани от РЕКИЦ “Читалища” Търговище:
-         регионална дискусия на тема “Читалищата – с нова мисия в обединена Европа” с участието на 98 представители на читалища, общински администрации и РЕКИЦ;
-          “Организационно управление на читалището. Комплектоване на библиотечния фонд” с читалищата от община Омуртаг;
-         “По кои Оперативни програми могат да усвояват средства читалищата?” – с читалищата от община Попово;
-         “Изработване на годишен план на народно читалище” – с читалищата от община Търговище;
-         “Европейските фондове – инвестиции за бъдещето в малките населени места” – в десет села от общините Попово и Търговище;
-         Обучение към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” за придобиване на квалификация “Организация на читалищната дейност” – с включени читалищни работници от 19 читалища в общините Търговище и Антоново;
-         Тържество с читалищните секретари от областта по повод Деня на народните будители – с участието на 90 представители на читалищата от областа и връчени грамоти на 14 читалища;
-         Обучение на тема: “Популяризиране дейността на читалищата в медиите. Разработване на проекти за допълващи целеви субсидии и за НФ “Култура” – с 25 читалищни секретари от общините Антоново, Омуртаг, Попово и Търговище;
 • В част от читалищата успешно се прилагат нови форми на работа, свързани с предоставянето на различни услуги, информиране на гражданите, опазване и естетизиране на околната среда, осигуряване на консултации по различни проблеми и т.н.Това се отнася предимно за читалища от общините Попово и Търговище;
 • Има значително подобрение в организационната дейност на читалищата – редовно провеждане на отчетно изборни събрания, заседания на ЧН, спазване на Уставите;
 • Като силна страна можем да определим и възможността на читалищата от областта да ползват услугите на РЕКИЦ “Читалища” Търговище – информационни, консултански, технически, при разработване на проекти и т.н. Представители на центъра участват в почти всички месечни сбирки на читалищата, провеждани в общините Омуртаг, Попово, Търговище и отчасти в Антоново;
 • В близо 16 села от областта има пререгистрирани читалища според ЗНЧ, но поради липса на инициатива към момента те не функционират;
 • Над 50% от книжния фонд на читалищните библиотеки е морално остарял;
 • Над 90% от читалищните сгради се нуждаят от ремонт. В сградите, с малки изключения, липсват санитални възли. Сценичното оборудване е остаряло и в много случаи – неизползваемо. Липсва добро осветление и озвучение на читалищните зали;
 • Липсва разбиране в по голяма част от читалищните ръководства за необходимостта от внедряване на новите технологии в работата на читалищата;
 • Не малък е броя на читалищата, които продължават да разчитат единствено на субсидиите от държавата. Няма прецедент на читалищата да са превеждани и общински субсидии;
 • Читалищата не могат да обезпечат финансово участието на художествените колективи в големи международни, национални или регионални събори и фестивали;
 • На лице е инертностт, шаблон и еднообразие при провеждане на местните тържества, включително и годишнините от създаването на читалищата;
 • Канстатираме липса на желание и мотивация у по голяма част от читалищата от общините Антоново, Опака и Омуртаг за допълнително обучение и квалификация, включително и по въпроси, свързани с пряката работа на читалищата;
 • Налице е непознаване, а в някои случаи и съпротиви по проучването и прилагането на нови форми за работа с жителите на съответните селища;
 • Все още се подценява провеждането на годишни отчетни събрания, изработването на годишни бюджети и дейността на Проверителните комисии;
 • Отдалечеността на читалищата от общините Опака и Антоново от областния център и слабата им активност за ползване услугите на РЕКИЦ;
ПРЕПОРЪКИ:
·        Подобряване координацията между читалищата по общини и за областта като цяло. Възстановяване на традицията за провеждане на срещи, дискусии, обмяна на идеи между читалищата от цялата област;
·        По голяма ангажираност на местните власти и общинските администрации към проблемите на читалищата, като в някои отношение се ползва опита на община Попово;
·        По активно и качествено участие с проекти пред МК за допълващи субсидии за книги, ремонт и офис оборудване;
·        Увеличаване броя на читалищните сгради, включени за ремонт  в капиталовите програми на Общините и в проекти по Оперативните програми «Регионално развитие» и Националния план за развитие на селските региони;
·        Организиране и провеждане на ежегодни обучителни семинари по теми, посочени от самите читалища;
·        Повишаване на знанията с цел подобряване на финансовата и организационна отчетност. Привличане на експерти за работа с читалищата;
·        Създаване на механизъм за по активно ползване услугите на РЕКИЦ Търговище от общините Антоново, Омуртаг и Опака;
·        Внедряване на нови технологии за работа в библиотеките на по големите читалища от областта;
·        Включване на читалищни деятели в обучения и семинари за работа с местните общности; за разработване и управление на проекти; за Оперативните програми, усвояването и мониторинга на Европейските фондове и други;
·        Максимално използване на читалищната мрежа и ресурса на читалищата в дейностите по изпълнение на Общинските планове за развитие и Областната стратегия;


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук