Спорт за децата в свободното време

Размер на шрифта: a |a |a|
“Спорт за децата в свободното време” е новата програма на Държавната агенция за младежта и спорта. Тя ще разшири действието на програма „Ваканция и спорт”, за да може заниманията на учениците със спорт през 2008 г. да се реализират не само през ваканционните дни, а в свободното от учебни занимания време.
Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на децата в спортни занимания през свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.
Партньори по реализиране на програмата са спортни организации, МОН, общински администрации, институции и организации, имащи отношение към спорта за деца и спорта за всички,  средствата за масова информация.                  
С новата програма ДАМС има желание да създаде мотивация вдецата за системно практикуване на физически упражнения и спорт, подобряване на тяхната физическата дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в обществото,  преодоляване на изолацията и социална интеграция чрез практикуване на спорт от деца с увреждания и в неравностойно положение, разширяване на достъпа на децата до качествени услуги в областта на спорта и още по-ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.
В териториален аспект програмата ще обхваща цялата страна, а във времеви - ежегодно в рамките на календарната година. Очаква се разширяване на прогнозния брой участия на деца в дейностите по програмата от около 100 000 през 2007г. да достигне до 230 000 през 2008г.

За повече информация :

http://www.youthsport.bg/cgi-bin/s.cgi