Читалище "Постоянство" - гр. Лом

Размер на шрифта: a |a |a|
Народно читалище “Постоянство“ е самоуправляващо се културно-просветно сдружение на населението на град Лом, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по закона за народните читалища. Неговата цел е да задоволява потребностите на местните общности, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, популяризиране регионалните достижения във всички сфери на обществения живот, осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии.
  
3600 Лом, ул. Славянска №1,
Тел.:               (0971) 66 471       , 66 472
E-мail: postoyanstvo.lom@chitalishte.bg

http://www.lom.bg/culture.html